Revidert nasjonalbudsjett: Saker med betydning for finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Revidert nasjonalbudsjett: Saker med betydning for finansnæringen

Her er listen over saker vi har funnet i revidert nasjonalbudsjett som kan ha betydning for finansnæringen.

Proposisjon om utlånsgarantiordningen i vår

Den samlede garantirammen for ordningen er 50 milliarder kroner. Regjeringen tar sikte på å gi en bredere vurdering av innretningen av ordningen i forbindelse med en proposisjon senere i vår, går det fram av revidert nasjonalbudsjett.

Utvidelse av opsjonsskatteordningen for små oppstartselskap

Regjeringen foreslår som oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget å utvide opsjonsskatteordningen til å omfatte selskaper med inntil 25 ansatte (opp fra 12 i dag) og inntil 25. mill. kroner i driftsinntekter og balansesum (opp fra 16 mill. kr i dag). I tillegg vil regjeringen fjerne kravet om at opsjonsskatteordningen kun gjelder for personer som er ansatte i selskapet etter 1. januar 2018, som et verktøy ikke bare for å rekruttere, men også beholde erfarne nøkkelansatte. Endringene må godkjennes av ESA. Finans Norge anbefalte en utvidelse av ordningen i vårt innspill til Stortingets behandling av Statsbudsjettet 2020.

Økte midler til Nysnø

Regjeringen foreslår å styrke Nysnø med 300 mill. kroner, noe som innebærer at Nysnø totalt sett bevilges 1 milliard kroner i 2020. Økt kapital skal fremme kapitaltilgang for vekstbedrifter i en fase der det antas være lavere investeringsvilje fra det private til små bedrifter med høy risiko. Selskapets mandat er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom lønnsomme investeringer

Grønn omstillingspakke

Regjeringen varsler at de vil legge frem en egen grønn omstillingspakke som en egen stortingsproposisjon i slutten av mai. Pakken vil inneholde økte midler til forskning, utvikling og innovasjon.

Statlig låneordning for refusjon av pakkereiser

Ny ordning som skal gi statlig subsidierte lån for pakkereisearrangørers refusjoner av pakkereiser og sammensatte arrangementer som skulle startet mellom 14. mars og 14. juni 2020. Ordningen skal administreres av Innovasjon Norge. Pakkereisearrangørene kan søke om lån på inntil 80% av sine lovpålagte refusjoner, og den foreslåtte utlånsrammen for ordningen er totalt 2 milliarder, og en tapsavsetning på 1 milliard kr. Ordningen må godkjennes av ESA.

Garantiordning i GIEK for kortsiktig kredittforsikring

Regjeringen foreslår å etablere en ny garantiordning i GIEK med en ramme på 20 milliarder kroner som skal bidra til risikoavlastning for private tilbydere av kredittforsikring i en periode med stor usikkerhet i markedet med stor risiko for avtalebrudd i markedet. Ordningen er utformet etter tilsvarende modell som nylig er utviklet i Tyskland, og som er under utvikling i Danmark og Nederland. Ordningen må godkjennes av ESA.

Oppheving av særregler om full elavgift for utvinning av kryptovaluta

Regjeringen foreslår å oppheve Stortingets vedtak om full elavgift for utvinning av kryptovaluta i store datasentre. Redusert elavgift til store datasentre videreføres for øvrig som i dag. Vedtaket om full avgift for bare deler av slik virksomhet har vist seg vanskelig å gjennomføre og anses som EØS-rettslig usikkert (statsstøtteaspekter). Omfanget av utvinning av kryptovaluta er for øvrig begrenset. Regjeringen viser til at Usikkerheten og mangelen på forutsigbarhet næringen opplever nå, er uheldig.

Gledelig styrking av forbrukervern

Finans Norge er opptatt av å ha et godt og velfungerende finansmarked i Norge. Det betyr at vi trenger seriøse finansforetak, god forbrukervernlovgivning og ikke minst gode og effektive tilsynsmyndigheter som kan gripe inn mot aktører som ikke følger spillereglene i markedet. Det er derfor gledelig å se at regjeringen i revidert statsbudsjett foreslår å øke Forbrukertilsynets driftsbevilgning med 7,1 millioner kroner og Sekretariatet for Markedsrådets driftsbevilgning med 1 million kroner. 

Finans Norge pekte i vårt innspill til Stortingets behandling av Statsbudsjettet 2020 på behovet for økte bevilgninger på dette området for å sikre et effektivt forbrukerapparat og klagesaksordninger i omstillingsperioden.

Håper på økt styrking av NAVs gjeldsrådgivningstjeneste

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til Arbeids- og velferdsetaten med 710 millioner kroner i 2020. 700 millioner kroner av disse midlene skal styrke etaten, slik at den kan håndtere den svært høye økningen i antall henvendelser og søknader om dagpenger, sykepenger og omsorgspenger. Finans Norge håper det også vil medføre en økt styrking av NAVs gjeldsrådgivningstjeneste. Denne tjenesten er et viktig supplement til bankenes bistand til kunder som har økonomiske problemer i forbindelse med oppsigelser og permitteringer.

Endringene som er gjort i permitteringsreglene under koronakrisen foreslås forlenget ut oktober

Regjeringen foreslår å forlenge ordningene med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og fritak fra lønnsplikt under permittering. Dette innebærer blant annet at permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt, får fritaksperioden forlenget ut oktober 2020. Vår Q&A oppdateres når endringene vedtas. Finans Norge synes forlengelsen av endringene er fornuftige bidrag til bedriftenes håndtering av koronakrisen. Samtidig er det positivt at permitterte arbeidstakere sikres dagpenger i perioden.

Gledelig bidrag til kompetanseløft

Regjeringen foreslår å bevilge 500 millioner til 4000 nye studieplasser og 1000 nye fagskoleplasser. Forslaget er ment å avhjelpe den økte etterspørselen etter studietilbud som har oppstått i koronasituasjonen fra blant annet permitterte og arbeidsledige. Koronakrisen har vist hvor viktig det er at Norge er et godt digitalisert samfunn, og Finans Norge er derfor veldig glade for at bevilgningen vil kunne bidra til et viktig kompetanseløft for økt digitalisering og det grønne skiftet. Finans Norge har ved mange anledninger understreket behovet for kompetansebygging og økt digitalisering.

Flere tiltak for bærekraftig omstilling og vekst i næringslivet

Regjeringen foreslår flere tiltak som skal bidra til bærekraftig omstilling og vekst i næringslivet. Regjeringen varsler også en ny grønn omstillingspakke. Pakken vil inneholde økte midler til forskning, utvikling og innovasjon. Dette skal bidra til at vi kan utvikle og beholde verdifulle høyteknologiske kompetansemiljøer som er viktige i den grønne omstillingen. Finans Norge er opptatt av at veien ut av koronakrisen skal være grønn og bærekraftig, og er veldig fornøyd med at dette prioriteres.

Utsettelse av forfallstidspunktet for arbeidsgiveravgift

Regjeringen foreslår å utsette forfallstidspunktet for arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020 (tredje termin) fra 15. juli til 15. oktober. Utsettelsen fremstår fornuftig, og er et tiltak som kan bidra til at bedriftene kan håndtere koronakrisen på en best mulig måte, og forhindre unødvendige konkurser.