Positive forslag om garanterte produkter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positive forslag om garanterte produkter

Finans Norge er svært positiv til at det er foreslått regelendringer som kan bidra til at garanterte pensjonsprodukter kan forvaltes bedre.

Eldre ektepar på benk. Foto.

Kunder med garantert pensjon taper kjøpekraft med dagens regler for garanterte pensjonsprodukter. Reglene virker som en tvangstrøye og gjør at kundenes pensjonspenger forvaltes kortsiktig og med for lav risiko, og det økonomiske tapet for kundene som følge av reglene er svært store.

Har arbeidet for endring lenge

Finans Norge har lenge arbeidet for å endre disse reglene. Finansdepartementet sendte 6. januar på høring forslag til enkelte endringer i regelverket, og Finans Norge avga i dag sin høringsuttalelse til forslagene.

Finansdepartementets høring omfatter mange ulike tiltak, foreslått av en interdepartemental arbeidsgruppe, Finanstilsynet og Pensjonistforbundet.

Samtlige garanterte produkter

Tiltakene som foreslås påvirker samtlige garanterte pensjonsprodukter i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser, som utgjør mer enn 1000 mrd. kroner. Herunder:

  • fripoliser, aktive ytelsesordninger i privat sektor og individuelle garanterte kontrakter
  • offentlig/kommunal tjenestepensjon

– Vi mener det er svært viktig at det nå gjennomføres tilstrekkelige regelendringer til å øke pensjonsinnretningenes risikobærende evne, slik at kundenes pensjonsmidler kan forvaltes på en bedre måte og med optimal risiko, sier direktør for liv og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz.

– For fripoliser vil dette kunne gi kundene en høyere pensjonsutbetaling og pensjonsleverandørene en andel av et større overskudd, mens bedrifter og kommuner vil kunne oppnå lavere pensjonskostnader. Både kunder og pensjonsleverandører har felles interesse i at det oppnås høyere avkastning sier hun

Kan få med seg oppgangen

Covid-19-krisen tydeliggjør behovet for regelverksendringer. Aksjemarkedene har falt kraftig i den siste tiden, kundenes buffere er svekket og pensjonsleverandørene har måttet redusere risikoen i forvaltningen. Med våre forslag til regelendringer kan kundene få med seg oppgangen etter hvert som aksjemarkedene forventes å normalisere seg igjen.

– Vi mener at det er av stor viktighet, ikke minst for kundene, at de foreslåtte regelendringene innføres så raskt som mulig, sier Kierulf Prytz.

Hva er garanterte pensjonsprodukter?

Med garanterte pensjonsprodukter menes kontrakter hvor kundene har krav på en garantert pensjonsytelse. Dette gjelder kollektive ytelsesbaserte pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven, herunder fripoliser som utgår fra slike ordninger. Kontrakter som gir garanterte ytelser kan også være individuelle, som livrenter og IPA.