Finansmarkedsmeldingen 2020 – finansnæringens rolle som løsning på samfunnsutfordringer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansmarkedsmeldingen 2020 – finansnæringens rolle som løsning på samfunnsutfordringer

Finans Norge er fornøyd med at regjeringen i årets finansmarkedsmelding peker på verdien av det gode samarbeidet med finansnæringen i håndteringen og utvikling av krisetiltak i forbindelse med COVID19-utbruddet og at den anerkjenner den viktige samfunnsrollen finansnæringen spiller som en sentral del av samfunnets infrastruktur og i omstillingen til et bærekraftig og digitalisert samfunn.

Finansmarkedsmeldingen er en årlig stortingsmelding som gir en oversikt over utviklingen i finansmarkedene og gjennomgår de sentrale reguleringsområdene og initiativene regjeringen jobber med. De økonomiske konsekvensene av utbruddet av COVID19 og tiltakene som er iverksatt danner bakteppet for årets melding. Finans Norge deler regjeringens vurdering av at det robuste og moderne norske finanssystemet som har brukernes tillit er en styrke i den krevende perioden vi er i.

Høy gjeldsbelastning

Regjeringen viser til at den høye gjeldsbelastningen i husholdningene fremdeles utgjør en av de viktigste sårbarhetene i det norske finanssystemet, samtidig som norske banker har styrket sin soliditet de siste årene.

Finans Norge deler mye av regjeringens beskrivelse av tilstanden i norsk økonomi, finansiell stabilitet og reguleringsbehov, og er fornøyd med at det understrekes at det skal være et mål å ha likest mulig regulering av norske og utenlandske finansforetak med filial eller virksomhet i Norge. Finans Norge mener imidlertid det er behov for en grundig og helhetlig samfunnsøkonomisk analyse av samlet eksisterende og kommende regulering for finansnæringen og samspillet mellom ulike virkemidler og regelverk.

God regulering av næringen må balansere mellom soliditetshensyn, forbrukerhensyn og næringens betydning for vekstevnen i økonomien, uten at effektiviteten i det økonomiske kretsløpet svekkes.

Avgjørende rolle

Finansnæringen har en avgjørende rolle for at Norge skal lykkes i de store utfordringene vi står overfor i tillegg til å håndtere konsekvensene av koronautbruddet - overgangen til et lavutslippssamfunn, skape tilstrekkelig nye jobber og verdiskaping. For de aller fleste norske bedrifter er banker og kredittinstitusjoner eneste reelle kilde til fremmedkapital. Kun 2 prosent av kreditten til næringslivet kommer i normale tider fra det offentlige virkemiddelapparatet.

Finans Norge er fornøyd med at regjeringen har igangsatt oppfølgingen av anbefalingene fra kapitaltilgangsutvalget, og støtter det pågående arbeidet med det næringsrettede virkemiddelapparatet. Et effektivt virkemiddelapparat vil være viktig i veien ut av koronakrisen. Dette må imidlertid innrettes så det bidrar til å mobilisere privat kapital, ikke fortrenge den.

Bærekraftig finansiering

Finans Norge støtter regjeringens intensjon om å følge opp særlig EUs arbeid med bærekraftig finansiering. God håndtering av klimarisiko og konkrete tiltak for å dreie privat kapital i en bærekraftig retning, som felles rammeverk for klimarapportering og klassifisering av grønn finans, vil være viktig for at finansnæringen skal kunne spille sin rolle i det grønne skiftet. Økt fokus i meldingen på klimatilpasning er positivt, særlig anerkjennelsen av verdien av å forebygge og behovet for å se på forebyggingsinsentivene i naturskadeordningene.

De siste ukene har tydelig illustrert verdien av gode digitale løsninger. Det allerede godt etablerte samarbeidet mellom offentlige myndigheter og finansnæringen under DSOP bidro til at man raskt fikk på plass de tekniske løsningene for kompensasjonsordningen. Det må legges til rette for ytterligere gode og effektive digitale løsninger. Det er også viktig å sørge for at regulering og virkemidler bidrar til at Norge kan opprettholde det digitale fortrinnet og innovasjonstakten.

Finans Norge vil gå grundig gjennom årets finansmarkedsmelding og gi en bred og konstruktiv tilbakemelding til Stortinget og Finansdepartementet.

Lillian Andenæs

Lillian Andenæs

seniorrådgiver næringspolitikk

410 42 704 lillian.andenes@finansnorge.no