Kritisk til endringsforslag til hvitvaskingsloven

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kritisk til endringsforslag til hvitvaskingsloven

Finans Norge er kritisk til deler av Finanstilsynets forslag om endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften. I høringssvaret pekes det bl.a. på at det blir en vesentlig utvidelse av hvilke forsikringsavtaler som skal omfattes av hvitvaskingsbestemmelsen.

Finansdepartementet sendte i desember ut et høringsnotat fra Finanstilsynet med forslag til endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften for å gjennomføre EUs femte hvitvaskingsdirektiv og andre justeringer.

Finans Norge har avgitt høringssvar i saken.

Finansnæringen bruker store ressurser

Arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering utgjør en viktig del av finansnæringens samfunnsansvar. Hvitvaskingsloven pålegger rapporteringspliktige i finansnæringen omfattende forpliktelser. Det brukes store ressurser i næringen på gjennomføring av dette arbeidet. Finansnæringen er opptatt av at tiltak så langt som mulig er målrettede mot områder der hvor risikoen vurderes å være størst, i tråd med hvitvaskingslovens forutsetning om en risikobasert tilnærming.

Høringsnotatet omfatter forslag om å ilegge samvirkelags innskuddsvirksomhet rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven. Det foreslås også at det etableres registrerings- og rapporteringsplikt for vekslere mellom forskjellige former for virtuell valuta. Finans Norge er i hovedsak positive til disse forslagene, men det er også utfordringer knyttet til den faktiske gjennomføringen av dem.

Mye mer omfattende for forsikring

Finanstilsynet har foreslått endringer med hensyn til forsikringsselskapenes plikt til å gjennomføre kundetiltak overfor medlemmer og panthavere av kollektive livsforsikringer og medlemmer i kollektive skadeforsikringsavtaler m.m. Finans Norge kan ikke støtte disse forslagene.

Forslagene innebærer en vesentlig utvidelse av hvilke forsikringsavtaler som skal være omfattet av hvitvaskingsloven § 15.  Finans Norge mener at de forpliktelser som nå foreslås ikke har støtte i EUs hvitvaskingsdirektiv, og de bør ikke gjennomføres. Regler som foreslått vil også innebære en stor utvidelse av personkretsen som skal underlegges tiltak etter hvitvaskingsloven. Det innebærer store samfunnsøkonomiske kostnader på et område hvor risikoen for hvitvasking må anses som lav.

Det er også foreslått at unntaket fra å gjennomføre kundetiltak for skadeforsikringsforetak skal bortfalle, og at det istedenfor skal innføres en plikt til å foreta en risikobasert tilnærming til den enkelte kunde før det avgjøres hvilke kundetiltak som skal gjennomføres. Skadeforsikring er ikke omfattet av EU-direktivene mot hvitvasking. Finans Norge mener at den nåværende unntaksregel i hvitvaskingsforskriften § 4-2 bør videreføres.

Uklare regler om avvikling av kundeforhold

Finanstilsynet har foreslått nye regler om avvikling av kundeforhold etter hvitvaskingsloven § 24. Finans Norge er enig i at det er behov for å klargjøre vilkårene for å avvikle kundeforhold. Forslaget klargjør imidlertid i liten grad forholdet mellom kundeavtale, privatrettslig lovgivning og hvitvaskingsloven. Avvikling er en krevende og komplisert prosess for rapporteringspliktige som skal håndtere betydelige kundemidler og samtidig tilby et bredt spekter av produkter og tjenester. Det er derfor behov for klare regler og en mer omfattende utredning og vurdering av reglene.

Elektronisk transaksjonsovervåking

Finanstilsynet foreslår en ny forskriftsbestemmelse om minimumskrav til elektroniske overvåkingssystem. Forslaget reiser flere spørsmål og Finans Norge kan ikke slutte seg til forslaget til ny § 7-3 i hvitvaskingsforskriften, slik det fremkommer i høringsnotatet. Generelt mener Finans Norge at den veiledning Finanstilsynet her tar sikte på å gi, egner seg best i form av rundskriv. Kapittelet om elektronisk transaksjonsovervåking inneholder for øvrig forslag om inkludering av forpliktelser etter sanksjonsregelverket som det ikke kan ses å være hjemmel for i hvitvaskingsloven, og som går ut over hvitvaskingslovens formål.

Øvrige kommentarer

Etter dagens hvitvaskingsforskrift skal bankene anse advokatenes underliggende klienter som reell rettighetshaver ved bruk av klientkonto.  Finanstilsynet foreslår å stramme inn reglene slik at bankene kun er forpliktet til å be om opplysningene når advokater har oppdrag som er underlagt hvitvaskingsloven. Finans Norge vurderer det slik at rapporteringspliktige ikke kan pålegges en plikt til å be om disse opplysningene i og med at advokater også har taushetsplikt på oppdrag som omfattes av hvitvaskingsloven, og dermed ikke kan etterkomme slike forespørsler.

Forslaget dekker også andre viktige aspekter ved arbeider mot hvitvasking og terrorfinansiering og Finans Norges høringssvar omhandler også andre forslag, blant annet kundetiltak ved utstedelse av e-penger samt bruk og lagring av personopplysninger.