IFRS 9 – vurderingsregler utlån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

IFRS 9 – vurderingsregler utlån

Den internasjonale regnskapsstandarden IFRS 9 Financial Instruments påvirker størrelsen på norske bankers tapsavsetninger.

Når det gjelder hvordan tapsavsetnings-kravene etter IFRS 9 skal forstås og tolkes i en situasjon som vi nå har med Covid-19, mener vi det er relevant å se hen til en uttalelse fra Bank of England som ble publisert 20.03.2020. Finans Norge forstår blant annet uttalelsen slik at i den grad man har tilstrekkelig informasjon og kan utarbeide gode (reasonable and supportive) prognoser bør man blant annet også ta hensyn til sjokkets midlertidighet samt effekter av myndigheters økonomiske støttetiltak. Bank of England forventer å gi ytterliggere veiledning denne uken.  
 

Finans Norge mener det også er relevant å se hen til en uttalelse fra den europeiske sentralbanken (ECB) som ble publisert 20. mars 2020. Selv om ECB i utgangspunktet har et begrenset mandat når det gjelder regnskapsregler, anbefaler ECB likevel følgende: «ECB encourages banks to avoid excessive procyclical effects when applying the IFRS 9 international accounting standard.» 
 
Vi nevner for øvrig at ECB også henviser i sin uttalelse til muligheter til å benytte «IFRS 9 transitional rules». Det er vår forståelse at dette gjelder overgangsordning som er beskrevet i Capital Requirement Regulation Article 473a som omhandler kapitalkrav. Det er videre vår oppfatning at også norske banker, som ikke allerede benytter denne overgangen, også kan velge å søke om å ta i bruk disse overgangsreglene. Det vises her til forskrift om endring i forskrift om beregning av ansvarlig kapital for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, pensjonsforetak, oppgjørssentraler og verdipapirforetak. Denne forskriften gir adgang til å innregne tapsavsetninger etter IFRS9, med effekt for selskapets kapital, over en lengre tidsperiode (tidsbegrenset, gradvis innføring). Det følger av forskriftens paragraf 20 punkt 6 at banker som ikke har valgt å benytte disse overgangsreglene, kan søke om dette i ettertid. Finans Norge har for øvrig fått opplyst at det kan være operativt krevende å etterleve kravene i nevnte forskrift.