Behov for helhetlig og politisk koordinert klimatilpasning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Behov for helhetlig og politisk koordinert klimatilpasning

Veltet tre over hus. foto.
Mia Ebeltoft,i Finans Norge, påpeker behovet for forebygging av naturskader og koordinert arbeid med klimatilpassning. Kronikken var første gang publisert på bygg.no 19. mars 2020.

Klimarelaterte skader med skader på private og offentlige bygninger og kritisk infrastruktur øker og koster samfunnet mange milliarder per år. Hvor mye vet ingen. Et bredt spekter av lover og regler blir truffet av klimaendringene med dertil like mange departementer og etater. Det krever mer samordning, og det er komplisert. Men helt nødvendig, også på politisk nivå.

Skal forebygging øke må man se verdien i det, både nasjonalt og lokalt. Forsikringsnæringen er de eneste som sitter på data som viser hva det koster samfunnet. Men vi sitter bare på noen av kostnadene, det som er forsikret. Verdien av forebygging kommer først fram når man får en totaloversikt over hva klimaendringene faktisk koster det norske samfunnet. Brytes disse kostnadene og dataene ned, vil beslutningstakere også få et grunnlag for å lage kost-nytteanalyser og med det sikre en mer optimal effekt av tilpasningstiltakene enn i dag.

Klimatilpasning må forstås og håndteres ut i fra en helhetlig og samordnet politikk som blir integrert gjennom hele forvaltningen. Det skjer ikke i dag. Det er kommunen som har hovedansvaret for å forebygge lokalt, med virkemidler i lovverket. Forskning viser at mange kommuner «står han av» og prioriterer dette ikke politisk, og dermed mangler fagmiljøet kompetanse, foruten at kommunene sier de trenger tilgang til bedre detaljdata. Enn så lenge er det huseierne som tar ansvaret for kostnadene når de rammes, men i og med at de aller fleste i Norge har forsikring, kan man spørre seg om forsikring virker som en sovepute.

Figuren i vedlagte kronikk visualiserer kompleksiteten i erstatningsordningene for naturskader. Det underbygger et behov for samhandling på tvers av politiske myndigheter, foruten faglige etater. I dette samspillet vil også det private næringslivet kunne bidra med viktig kunnskap og kompetanse.