Finans Norge kritisk til Finanstilsynets forslag om strammere krav til IRB-modeller

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge kritisk til Finanstilsynets forslag om strammere krav til IRB-modeller

Finanstilsynet har i et utkast til rundskriv foreslått betydelige innstramminger i norske bankers interne modeller for beregning av kapitalkrav (IRB-modeller). I et nylig avsendt svarbrev etterlyser Finans Norge en faglig begrunnelse for behovet for å stramme inn kravene til IRB-modeller, og stiller seg kritisk til Finanstilsynets forslag.  

– De foreslåtte skjerpelsene er etter Finans Norges syn verken faglig begrunnet eller vurdert opp mot øvrig regelverk, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Finans Norge mener at forslagene fra Finanstilsynet ikke er i samsvar med de nye IRB-kravene fra Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), tvert imot kan forslagene stride mot både EBAs krav og kapitalkravsforordningen.  

Stabile rammebetingelser

Norsk finansnæring er avhengig av stabile, forutsigbare og harmoniserte rammebetingelser. Lik risikomåling av samme risiko er nødvendig for å skape like konkurransevilkår og for at markedsaktørene skal kunne sammenlikne kapitaldekningen på en meningsfull måte på tvers av banker og land. Finanstilsynets forslag bryter med dette.

Finans Norge ber derfor Finanstilsynet om å trekke tilbake utkastet og heller fremme en objektiv veiledning for gjennomføring av nye EBA-krav. Videre har Finans Norge klare forventninger om at arbeidsdelingen mellom pilar 1- og pilar 2-krav vies stor oppmerksomhet når Finanstilsynet om kort tid skal redegjøre om dette som oppfølging av EØS-tilpasningen.

Finansnæringens posisjon ble besluttet i bransjestyret for bank og kapitalmarked.