Spørsmål og svar om vaksinering

Gå til hovedinnhold

Spørsmål og svar om vaksinering

Kan arbeidsgiver nekte ikke-vaksinerte adgang til arbeidsplassen?

10.08.21

Bruk av hjemmekontor er fortsatt et viktig smittevernstiltak i arbeidslivet. Det nasjonale påbudet om hjemmekontor er opphevet, men anbefalingen er fortsatt delvis hjemmekontor/fleksibel arbeidstid. 

Finans Norge har mottatt flere spørsmål om arbeidsgiver - som et smittevernstiltak - kan kreve at ansatte som ikke er vaksinert holder seg borte fra arbeidsplassen/jobber hjemmefra, slik at det kun er vaksinerte som kan få komme på jobb.

Å ha ulike smittevernstiltak for vaksinerte og uvaksinerte, og som arbeidsgiver kan kontrollere at følges opp av de ansatte, vil være utfordrende. Dette fordi arbeidsgiver som den store hovedregel ikke kan spørre ansatte om vaksinestatus. Les nærmere om dette under spørsmålet «kan arbeidsgiver kartlegge hvem som er vaksinert eller smittet.» Videre vil det å behandle vaksinerte og uvaksinerte ulikt i kraft av styringsretten forutsette et særskilt behov som både må være saklig og forholdsmessig. Hvorvidt det er tilfellet må vurderes konkret

Finans Norge anbefaler derfor at arbeidsgiver først og fremst vurderer smittevernstiltak som skal gjelder for alle ansatte, for eksempel rullering på tilstedeværelse på kontoret.

Dersom bedriften har et særskilt behov for å lage ulike retningslinjer for vaksinerte og uvaksinerte er det vårt råd at dere tar kontakt med en av våre advokater for bistand til å vurdere forholdet. Fordi arbeidsgiver ikke kan innhente opplysninger om hvem som er vaksinert og ikke vaksinert, må arbeidsgiver ved utarbeidelse av denne type retningslinjer stole på at hver enkelt ansatt lojalt følger retningslinjene uten at arbeidsgiver har mulighet til å kontrollere den ansatte.

Kan arbeidsgiver kartlegge hvem som er vaksinert eller smittet?

10.08.21

Kartlegging av hvilke ansatte som er vaksinert eller smittet anses som et kontrolltiltak og kan kun innføres når dette har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren i tråd med arbeidsmiljøloven § 9-1.

Formålet med kontrolltiltaket må være saklig begrunnet både i virksomhetens behov og overfor den enkelte arbeidstaker som berøres av tiltaket. Hvorvidt det er saklig og forholdsmessig å kreve opplysninger om vaksinestatus og smitte vil derfor bero på en konkret vurdering.

Arbeidstilsynet har i et notat til folkehelseinstituttet i juni 2021 uttalt på generelt grunnlag at innhenting av vaksinasjonsstatus i utgangspunktet vil forfølge et saklig formål - å forhindre smittespredning og bidra til å opprettholde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Innhentingen av slike opplysninger må imidlertid også være forholdsmessig. Arbeidstilsynet uttaler her at det særlig vil være risiko for smittespredning og uforsvarlig arbeidsmiljø for yrkesgrupper og innenfor bransjer hvor det er hyppig og nær kontakt mellom mennesker, og viser i den forbindelse særlig til helse- og omsorgssektoren, hvor også pasienter kan utsettes for uforsvarlig smitterisiko. 

For andre arbeidsplasser som vil kunne være mer eller mindre fullstendig digitale og hjemmekontorbaserte, med minimal kontakt mellom personer, så uttaler Arbeidstilsynet at innhenting av opplysninger om vaksinasjonsstatus normalt ikke vil være ansett som saklig.   

På den bakgrunn er det Finans Norges råd at våre medlemsbedrifter ikke kartlegger vaksinestatus og smittestatus blant sine ansatte. Arbeidsgiver bør vurdere andre og mindre inngripende tiltak for å hindre smittespredning og opprettholde et forsvarlig arbeidsmiljø.

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å ta koronavaksine?

09.08.21

Medisinske undersøkelser av ansatte kan arbeidsgiver kreve når det følger av lov eller forskrift, ved stillinger som innebærer særlig risiko og når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse, jf. arbeidsmiljøloven § 9-4. Vaksine anses som en medisinsk undersøkelse og omfattes av bestemmelsen.

Terskelen for å kunne pålegge vaksine er imidlertid høy fordi et slikt pålegg er svært inngripende. Vaksinering er i utgangspunktet frivillig og arbeidsgiver må derfor foreta en grundig nødvendighetsvurdering av om pålegg kan gjennomføres. Vurderingen må knyttes opp mot en risikovurdering av smittevern i virksomheten og arbeidsgivers ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven § 4-1. Momenter i vurderingen er blant annet hvilken betydning det har at noen ikke vaksinerer seg og om det foreligger alternative smittevernstiltak som er mindre inngripende. De tillitsvalgte skal involveres gjennom drøftelser.

Arbeidstilsynet har tidligere vurdert bruk av arbeidsmiljøloven § 9-4 for å pålegge koronatesting og konkludert med at svært få kan pålegge testing. Som et eksempel hvor pålegg om testing kan være lovlig nevnes helse- og omsorgssektoren hvor både ansatte og pasienter risikerer et uforsvarlig arbeidsmiljø. Pålegg om å ta koronavaksine anses for å være like inngripende eller mer inngripende.

Finans Norge er av den oppfatning at arbeidsgivere i bank- og finansnæringen ikke har grunnlag for å pålegge ansatte koronavaksine. Dette fordi finansnæringen i all hovedsak består av kontoryrkesgrupper og muligheten for hjemmekontor vil være et tiltak som så langt har vist seg å fungere godt i næringen. Hjemmekontor som smittevernstiltak anses som mindre inngripende tiltak og vil derfor veie tungt i nødvendighetsvurderingen.

Finans Norges råd er at arbeidsgivere ikke pålegger ansatte å ta vaksine når de får tilbud om det. Finans Norge anbefaler i stedet at arbeidsgivere gir god informasjon om viktigheten av vaksinering, og oppfordrer ansatte til å vaksinere seg av hensyn til arbeidsmiljøet og av hensyn til eksterne aktører som ansatte er i kontakt med.