Spørsmål og svar om samfunnskritisk virksomhet og barnepass

Gå til hovedinnhold

Spørsmål og svar om samfunnskritisk virksomhet og barnepass

Er min virksomhet regnet som samfunnskritisk virksomhet?

De aller fleste av våre medlemsbedrifter vil være regnet som samfunnskritiske virksomheter i denne forbindelse.

Finanstilsynet sendte i brev den 14. mars 2020 en liste over virksomheter som er utpekt som samfunnskritiske i denne forbindelse. Brevet, samt listen over de utpekte samfunnskritiske virksomhetene, finnes på finanstilsynets nettsider.

Hvilke ansatte kan ha krav på barnepass?

19.03.20

For å kunne ha krav på barnepass må følgende vilkår være oppfylt:

  1. Den ansatte må være kritisk i ivaretakelsen av en samfunnskritisk funksjon i virksomheten. Det er laget en liste over hvilke funksjoner som har en slik rolle. Den finner du på våre nettsider.
  2. Dersom den ansatte bor sammen med den andre foresatte må begge ha kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver
  3. Barnet må være under 12 år
  4. Det finnes ikke andre muligheter for barnepass

Regjeringen er klare på at slike spesialtilbud vil bli en knapp ressurs. Det er derfor viktig at selskapene foretar en streng vurdering av om den samfunnskritiske oppgaven kan utføres hjemmefra. Selskapene må ikke gi bekreftelse på samfunnskritiskhet til flere personer enn nødvendig.

Hva er rutinen for å melde fra til skole/barnehage?

Arbeidstaker kontakter selv skole og/eller barnehage.

For en raskere saksbehandlingen kan den ansatte ta med en bekreftelse på sin funksjon fra arbeidsgiver. Finans Norge har utarbeidet en mal som eventuelt kan benyttes. Vi ser også at enkelte kommuner har sendt ut et skjema til foreldre i skole og barnehage som skal fylles ut av arbeidsgiver.

Den ansatte selv må sørge for å dokumentere at øvrige vilkår for barnepass er oppfylt (se spørsmål «Hvilke ansatte kan ha krav på barnepass»)

Utdanningsdirektoratets hjemmeside legges ut eventuell oppdatert informasjon om temaet.

Har Forsvaret/Heimevernet/Sivilforsvaret overprøvingsmyndighet mht om en ansatt er å anse som kritisk ihht listen fra Finanstilsynet, dersom bedriften dokumenterer at vedkommende oppfyller vilkår nr. 1?

Ja, der en ansatt som er definert som kritisk for gjennomføring av de definerte funksjoner( 1-11) i samfunnskritiske virksomheter blir innkalt til tjeneste i Forsvaret/Heimevernet/Sivilforsvaret, er det mulig å søke fritak, men Forsvaret/Heimevernet/Sivilforsvaret kan overprøve avgjørelsen. Se kritiske virksomheter og funksjoner i finans.

Virksomheten kan ta direkte kontakt med Forsvaret og melde inn viktige ansatte. Det oppfordres til at dette gjøres så tidlig som mulig, og gjerne i forkant av innkalling hvis man har nødvendig kunnskap om dette. For at den ansatte skal kunne fritas må, foruten det ovennevnte, følgende kriterier oppfylles:

- "Dekker ein samfunnskritisk funksjon

- Har fullført førstegongstenesta

- Har fått eit disponeringskort eller ei innkalling til Forsvaret

Alle tre kriteria må vere oppfylt for at fritaksordninga skal vere aktuell."

Se flere opplysninger på https://forsvaret.no/fritak