Spørsmål og svar om samfunnskritisk virksomhet og barnepass

Gå til hovedinnhold

Spørsmål og svar om samfunnskritisk virksomhet og barnepass

Er min virksomhet regnet som samfunnskritisk virksomhet?

25.01.21

De aller fleste av våre medlemsbedrifter vil være regnet som samfunnskritiske virksomheter i denne forbindelse.

Finanstilsynet sendte i brev den 14. mars 2020 en liste over virksomheter som er utpekt som samfunnskritiske. Listen ble oppdatert 22. mai 2020. Oppdatert liste ligger ute på Finanstilsynets sider.

Finanstilsynet har også vurdert hvilke funksjoner innenfor finansielle tjenester som anses som kritiske. Denne oversikten ligger også ute på Finanstilsynets sider

Hvilke ansatte kan ha krav på tilbud fra barnehage/skole når disse er stengt/har redusert åpningstid?

15.12.2021

Ansatte som har funksjon innen kritiske samfunnsfunksjoner eller kritiske virksomhetsfunksjoner som vurderes som viktige i håndteringen av utbruddet av covid-19, eller

Ansatte med barn med særlige behov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller skolefritidsordning er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid.

Begrensninger:

  • Gjelder kun barn under 12 år.
  • Rett til tilbud gjelder bare dersom og i det omfanget det er nødvendig for at forelderen kan ivareta sin funksjonen.

Det er laget en liste over hvilke funksjoner som anses som kritiske samfunns- og virksomhetsfunksjoner Listen finner du på Finanstilsynets sider.

Det er arbeidsoppgavene til den forelderen som har en kritisk samfunnsfunksjon som gir grunnlag for om barnet får et tilbud. Det kan etter en konkret vurdering være grunnlag for å redusere tilbudets omfang for barnet i familier der bare den ene forelderen er ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon. Tilbudet må ikke reduseres dersom det fører til at forelderen som er ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon må redusere sin arbeidstid for å være hjemme med barnet.

Dersom foreldrene er separert eller skilt, må barnet bo fast sammen med forelderen som har en kritisk samfunnsfunksjon for å ha rett til et tilbud. Hvis barnet har delt bosted, eller en samværsavtale, har barnet som et minimum rett til plass i periodene det bor hos forelderen med en kritisk samfunnsfunksjon

Dokumentasjon:

Ansatte som søker om tilbud på skole/barnehage,  må legge frem dokumentasjon som bekrefter at de innehar kritisk samfunns- eller virksomhetsfunksjon. I tillegg bør de legge frem dokumentasjon som gjør det mulig for skole/barnehage å vurdere omfanget av tilbudet.

Dette kan være:

  • Bekreftelse fra arbeidsgiver som viser hvilket behov arbeidsgiver har, for eksempel varigheten av arbeidsdag eller et skift.
  • Turnusoversikt der det er relevant.
  • Annen dokumentasjon. Dette kan være beskrivelse av reisevei eller andre særlige forhold av betydning

Det er ikke noe krav til hvordan søknaden skal utformes.

Har Forsvaret/Heimevernet/Sivilforsvaret overprøvingsmyndighet mht om en ansatt er å anse som kritisk ihht listen fra Finanstilsynet, dersom bedriften dokumenterer at vedkommende oppfyller vilkår nr. 1?

25.01.21

Når en ansatt som er definert som kritisk for gjennomføring av de definerte funksjoner( 1-11) i samfunnskritiske virksomheter blir innkalt til tjeneste i Forsvaret/Heimevernet/Sivilforsvaret, er den normale ordning at  Forsvaret/Heimevernet/Sivilforsvaret avgjør en søknad om fritak. Se vår informasjon om samfunnskritiske virksomheter og samfunnskritiske funksjoner i finans.

I brev fra Forsvarsdepartementet heter det imidlertid:

«FD har utstedt en instruks til Forsvaret 16. mars 2020, der noen forhold omkring Forsvarets bistand til sivilsamfunnet presiseres. Fordi koronakrisen er av sivil karakter, fremholdes det i instruksen blant annet at sivilsamfunnets behov for personell for å bemanne kritiske samfunnsfunksjoner skal prioriteres fremfor HVs personellbehov. Instruksen er implementert i Forsvaret. Følgelig vil HV frita innkalte personer som innehar en samfunnskritisk funksjon i det sivile så lenge denne ekstraordinære situasjonen krever det

«Virksomheter som har behov for å frita personell som har tjenesteplikt i Heimevernet, og som er innkalt, bes sørge for at rett instans (den samfunnskritiske virksomheten) henvender seg til det HV-distriktet som vedkommende tilhører for å søke om fritak.»

Virksomheten kan ta direkte kontakt med Forsvaret og Sivilforsvaret og melde inn viktige ansatte. Det oppfordres til at dette gjøres så tidlig som mulig, og gjerne i forkant av innkalling hvis man har nødvendig kunnskap om dette. Søknadsskjemaer finnes på hhv. forsvarets og Sivilforsvarets nettsider. Bedriftene må erklære at «virksomheten ikke har andre personer som kan dekke denne funksjonen ved krise…» For at den ansatte skal kunne fritas må, foruten det ovennevnte, følgende kriterier oppfylles:

- "Dekker ein samfunnskritisk funksjon

- Har fullført førstegongstenesta

- Har fått eit disponeringskort eller ei innkalling til Forsvaret

Alle tre kriteria må vere oppfylt for at fritaksordninga skal vere aktuell."

Se flere opplysninger på https://forsvaret.no/fritak og for sivilforsvarstjeneste, se

https://www.sivilforsvaret.no/koronavirus-covid-19/informasjon-til-tjenestepliktige/samfunnskritisk-virksomhet/