Spørsmål og svar korona

Gå til hovedinnhold

Spørsmål og svar korona

G

Gjelder «forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem» for de som jobber hjemmefra nå?

24.11.20

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem gjelder ikke så lenge hjemmearbeidet er «kortvarig» eller «tilfeldig». Arbeidstilsynet uttalte i mars 2020 at forskriften ikke gjelder for de fleste arbeidstakere som arbeider hjemme som en midlertidig ordning pga. koronasituasjonen og myndighetenes anbefaling om hjemmekontor. Det fremgår fortsatt av  Arbeidstilsynets sider at forskriften ikke får anvendelse for hjemmearbeid som skyldes koronapandemien.

Arbeidstilsynet har imidlertid i en veiledende enkeltuttalelse hevdet at forskriften kommer til anvendelse for arbeidstakere som har hatt hjemmekontor i perioden siden mars og fortsetter med dette ut året, på bakgrunn av myndighetenes anbefalinger i koronasituasjonen.

Arbeids- og Sosialdepartementet har i et notat datert 20. november 2020 (lenke til NHO) lagt til grunn at bedriftene må gjøre en konkret vurdering av om den enkelte hjemmekontorordning faller inn under forskriftens virkeområde. Det er i notatet angitt noen elementer av betydning ved vurderingen av om forskriften får anvendelse:

- Hjemmekontorordningen må ha en viss varighet, fasthet og omfang for at forskriften skal gjelde. Når ordningen med hjemmekontor er fast, uavhengig av omfang, vil forskriften regulere hjemmearbeidet. Omfanget vil imidlertid kunne påvirke om ordningen anses for å være "fast". 
- Det er ikke krav om at hjemmearbeidet må utgjøre en bestemt prosent for at forskriften skal gjelde. Det forutsettes heller ikke at ordningen må fastsette når og hvor mye det skal arbeides hjemmefra.
- Delvis hjemmearbeid i en midlertidig periode kan utløse forskriften.
- Pålagt hjemmearbeid fra myndighetene grunnet en utenforliggende omstendighet, som f.eks. koronasituasjonen, utelukker ikke at forskriften får anvendelse. Her må den enkelte bedrift vurdere om det konkrete hjemmearbeidet er "kortvarig eller tilfeldig" og av den grunn utenfor forskriftens virkeområde.

Det er verdt å merke seg at Arbeids- og sosialdepartementet i september 2020 nedsatte et utvalg for å arbeide med forslag til endringer i regelverket rundt hjemmekontor. Årsaken er atregelverket er utdatert. Når arbeidet er forventet ferdigstilt er foreløpig ikke klart.

På grunn av ulike tolkninger og meninger om forskriften får anvendelse ved arbeid hjemmefra under koronapandemien, samt det forhold at regelverket er under revidering, er det vårt råd at våre medlemsbedrifter er tilbakeholdne med å ta forhastede konklusjoner på at bedriftens hjemmekontorsituasjon faller innenfor forskriftens område. Finans Norge kan bistå medlemmene med slike konkrete vurderinger.

Forskriften § 2 forutsetter inngåelse av en tilleggsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker hvor elementer som ordningens omfang, arbeidstid og tilgjengelighet reguleres. Når det gjelder krav til HMS etter forskriftens § 3 er det er imidlertid ikke slik at det her oppstilles strengere krav til et forsvarlig arbeidsmiljø enn om arbeidet ikke omfattes av forskriften. Ved arbeid hjemmefra som anses som kortvarig eller tilfeldig vil arbeidsmiljølovens HMS regler like fullt regulere arbeidsgivers ansvar for forsvarlige arbeidsforhold.

I den situasjonen våre medlemsbedrifter står i som følge av koronapandemien er det Finans Norges anbefaling at bedriften prioriterer å sikre at ansatte har forsvarlige arbeidsforhold når det arbeides hjemmefra, og at eventuelle risikoer forbundet med slikt arbeid kartlegges og nødvendige tiltak iverksettes. Bedriften bør ha skriftlige rutiner som regulerer forholdene rundt hjemmearbeid og som gjøres kjent blant de ansatte. Bedriftens tillitsvalgte bør involveres i arbeidet. Rutinen kan med fordel inkludere de elementene som forskriften forutsetter skal inn i en tilleggsavtale:

- omfanget av hjemmearbeidet
- arbeidstid for hjemmearbeidet
- eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
- dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet
- eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
- eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
- eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
- eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

På den måten har bedriften i all hovedsak oppfylt forskriftens formål, og det vil derfor etter vårt syn være av mer underordnet betydning om formelle tilleggsavtaler er inngått med alle ansatte som ordningen gjelder.