Finansdepartementet varsler utredning av EUs bankpakke i Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansdepartementet varsler utredning av EUs bankpakke i Norge

EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV) ble i januar fullt ut gjeldende i norsk rett. Nå forberedes neste steg i utviklingen av kapitalkravsregelverket som kan få store konsekvenser for banknæringen i Norge. Finansdepartementet har i et brev 7. februar bedt Finanstilsynet om å opprette en arbeidsgruppe som skal se nærmere på gjennomføring av endringer i EUs bankregelverk i Norge. 

Banknæringen er invitert til å gi sine innspill i dette arbeidet i en egen referansegruppe. Utredningen skal sendes til departementet innen utgangen av oktober 2020.

Europaparlamentet og EUs råd vedtok våren 2019 en rekke endringer i EUs kapitalkravsregelverk og krisehåndteringsregelverk basert på anbefalinger fra Baselkomiteen og forslag fra EU-kommisjonen. De vedtatte endringene, omtalt som «bankpakken», består av CRR2-forordningen og CRD5-direktivet og skal gjelde i EU fra juni 2021. Bankpakken er EØS-relevant.

Basert på endringene i EUs kapitalkravsregelverk har Finansdepartementet nå bedt Finanstilsynet til å opprette en arbeidsgruppe for å foreslå gjennomføring i norsk rett. Arbeidsgruppen skal bestå av medlemmer fra Finanstilsynet, Norges Bank, Bankenes sikringsfond og Finansdepartementet. I tillegg skriver departementet at det skal opprettes en referansegruppe med representanter fra næringen og eventuelt andre berørte parter, som skal gi innspill underveis i arbeidsgruppenes arbeid.   

Erik Johansen. Foto.

– Vi stiller oss positive til departementets initiativ til å sette ned en arbeidsgruppe og referansegruppe for å se på gjennomføringen av endringer i EUs bankregelverk i Norge,» sier Erik Johansen (bildet), direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Regelverksendringene omfatter bl.a. minstekrav til uvektet kjernekapitaldekning («leverage ratio»), krav om stabil og langsiktig finansiering (NSFR), innsnevring av tilsynsmyndighetens mulighet for å fastsette såkalte pilar 2-krav for systemrisiko, og større fleksibilitet for nasjonale myndigheter til å gjennomføre tiltak for å håndtere ulike former for systemrisiko, herunder økte kapitalbufferkrav og minstekrav til risikovekting av utlån med pant i eiendom.

I tillegg videreføres og utvides den såkalte SMB-rabatten, og det innføres en ny kapitalkravsrabatt for utlån til visse infrastrukturprosjekter. I krisehåndteringsregelverket kommer det bl.a. nærmere regler om hvordan krisehåndteringsmyndigheten skal fastsette hvor mye av MREL-kravet som skal oppfylles med etterstilt gjeld.

– Vi ser frem til godt og tett samarbeid mellom referansegruppen og arbeidsgruppen i dette viktige arbeidet. Det er næringen som er nærmest til å vurdere konsekvensene av hvordan de ulike regelverksendringene påvirker bankene og det norske finansmarkedet, sier Erik Johansen.  

Sveinung Sleire

Sveinung Sleire

kommunikasjonssjef

942 85 285 sveinung.sleire@finansnorge.no