EUs Green Deal kan utløse investeringsbehov på 1000 mrd euro for å nå klimamål

Gå til hovedinnhold
Publisert:

EUs Green Deal kan utløse investeringsbehov på 1000 mrd euro for å nå klimamål

Bærekraftig finans var tema da Norges finansråd ved EU-delegasjonen Inger Johanne Rygh la frem siste nytt fra Brussel i et miniseminar hos Finans Norge. EUs ambisiøse klimaplan om et klimanøytralt Europa «Green Deal» ble lansert av den nye Europakommisjonen i desember og kan utløse et investeringsbehov på 1,000 milliarder euro over de neste ti årene, ifølge finansråden.

– Bærekraftig finansiering har nå kommet med full tyngde i den politiske erklæringen til den nye kommisjonen, sa finansråd Inger Johanne Rygh.

Et vesentlig spørsmål er hvordan EU skal finansiere de planlagte tiltakene. I januar ble dette fulgt opp av Green Deal Investment Plan, som er en handlingsplan for mobilisering av offentlig og privat kapital i retning av klimarelaterte investeringer. Planen skisserer tiltak om endring i innretningen på de offentlige budsjettene og hvordan offentlig/privat finansiering av bærekraftprosjekter kan øke, forklarte Rygh.

Høy prioriet i EU

Arbeidet med bærekraftig finansiering er høyt prioritert i EU, og har bred tverrpolitisk oppslutning. Kommisjonen har uttalt at de vil oppdatere handlingsplanen i tredje kvartal 2020.  Det er ventet at den reviderte handlingsplanen vil bevege seg i retning av mer på klimarisiko, og vurdering av å utvide anvendelsesområdet til banksektoren, sa finansråden på seminaret.

– Det er på en måte en nødvendig forutsetning hvis du skal flytte veldig mye penger i den retningen, at du sørger for en god underliggende risikovurdering, sa Rygh.   

Rammeverk for grønn finansiering

Målet om å øke tilgangen på privat kapital til bærekraftstiltak lå også bak handlingsplanen for bærekraftig finansiering som Juncker-kommisjonen lanserte i mars 2018. Dette har blant annet resultert i forordninger om klimareferanseverdier, offentliggjøring av informasjon for institusjonelle investorer og fondsforvaltere og et rammeverk for å tilrettelegge for grønn finansiering med kriterier for å definere hva som er grønt (taksonomi).

En ekspertgruppe som bistår Kommisjonen publiserte i juni 2019 anbefalinger om hvordan den foreslåtte taksonomien skal virke i praksis. Gruppen kom i tillegg med forslag til en standard for grønne obligasjoner og retningslinjer for ikke-finansiell rapportering om klimarisiko.  

Arbeidet skal forankres i en europeisk klimalov med klimanøytralitet innen 2050 som et overordnet mål. Kommisjonen har varslet at utkastet til ny klimalov vil bli presentert den 4. mars.    

EU-delegasjonens hovedoppgaver

  • følge utviklingen i EU-samarbeidet på områder som er viktige for Norge, analysere den politiske utviklingen i EU og holde departementene løpende orientert
  • fremme norske bidrag, synspunkter og innspill overfor EUs institusjoner, EFTA-sekretariatet og EFTA-landenes overvåkingsorgan, ESA
  • bidra til å identifisere og utnytte fullt ut norsk handlingsrom i EØS-avtalen, Schengen-samarbeidet og det utenriks- og forsvarspolitiske samarbeidet med EU
  • bidra til økt kunnskap og kompetanse om EU- og EØS-spørsmål i Norge og overfor dem som besøker EU-delegasjonen eller kontakter oss på annen måte.

Kilde: regjeringen.no