Tap av natur som finansiell risiko

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tap av natur som finansiell risiko

Foto. Avskoging.
WWF har nylig publisert en rapport i samarbeid med Finans Norge. Rapporten belyser hvordan natur- og biomangfold vil påvirke finansiell risiko.

Verdien av naturgoder er anslått til å være over 100.000 milliarder kroner, og tap av natur kan ha store finansielle konsekvenser for næringslivet. WWF Verdens naturfond ønsker å etablere naturrisiko som et begrep på samme måte som klimarisiko.

WWF Verdens naturfond har nylig publisert en rapport i samarbeid med Finans Norge, hvor de peker på at vi mister natur i et stadig raskere tempo. Rapporten baserer seg på en rekke dybdeintervjuer med aktører i finansnæringen, og resultatet fra undersøkelsen viser at tap av natur og biologisk mangfold ikke er integrert i finansnæringens investeringsbeslutninger i dag.

Det har lenge vært fokus på klimarisiko og klimaendringers påvirkning på investeringer. Biomangfold og økosystemer som sliter har ikke fått samme oppmerksomhet, men er også en risiko som også kan påvirke lønnsomheten i selskaper.

– Finansaktører har lenge anerkjent at det er en risiko for at virksomheter kan ha negativ påvirkning på natur og naturmangfold, og har blant annet retningslinjer og forventninger til selskapene de investerer i. Finansnæringen mangler imidlertid en etablert tilnærming til hvordan tap av natur kan utgjøre en finansiell risiko, sier Agathe Schjetlein, direktør for bærekraft i Finans Norge.

– Samtidig er natur og naturmangfold vanskelig å operasjonalisere og inkludere i finansieringsbeslutninger, blant annet fordi man mangler data og måleenheter for naturmangfold og økosystemer. Disse problemstillingene ønsker finansnæringen å sette søkelys på, sier Agathe Schjetlein.

Vi mennesker endrer naturen og svekker vårt eget livsgrunnlag

Ifølge WWF endrer mennesker mye av naturen rundt seg, bygger ned skog og myr og dyrkbar jord, overbeskatter fiskebestander, flytter fremmede arter inn i økosystemer hvor de gjør stor skade, og forurenser med olje, kjemikalier og plast.

FNs naturpanel rapporterer at 75 prosent av landjorda er betydelig endret, 66 prosent av havet er utsatt for økende negativ påvirkning, og over 85 prosent av våtmarker er tapt. Vi mennesker endrer nå naturen så mye at vi er i ferd med å kraftig svekke vårt eget livsgrunnlag.

– Finansnæringen har alltid gjort analyser av ulike risikoer knyttet til en investering eller et utlån. Nå må vi også begynne å se på naturrisiko som en risikofaktor på linje med andre risikofaktorer, sier Schjetlein, og forklarer videre:

– Om et industriselskap er avhengig av vann i sin produksjon og er lokalisert i en del av verden der vann kan bli en knapphet, er dette er et eksempel på en tydelig risikofaktor som finansnæringen må ta høyde for i sine risikovurderinger når de investerer i eller låner ut penger et selskap. Det kan også tenkes at de sektorene som har størst påvirkning på natur og naturmangfold kan få endringer i sine rammebetingelser. Fiskeoppdrett er et eksempel på en næring som påvirker naturen i stor grad, og hvor det er en risiko for økt regulering for å hindre negativ naturpåvirkning.

Finansnæringen ønsker økt kompetanse om naturrisiko

– Som tilrettelegger for andre deler av samfunnet, må finansnæringen ha en aktiv rolle for å få til en bærekraftig samfunnsutvikling, forteller Schjetlein.

WWF anbefaler at finansaktører etablerer en systematisk tilnærming til tap av natur, både for å forstå fysisk risiko knyttet til naturendringer som tap av pollineringstjenester, og overgangsrisiko knyttet til teknologiutvikling og politiske tiltak. Naturrisiko kan bidra til å forstå implikasjonene av overgangen til kretsløpsøkonomi, slik klimarisiko brukes for å forstå overgangen til lavutslippssamfunnet.

– For å forstå hvilke konsekvenser tap av natur har for næringslivet generelt og finansnæringen spesielt, har Finans Norge tatt initiativ til dialog mellom finansnæringen, WWF, akademia og myndighetene, sier Schjetlein og legger til:

– Forhåpentligvis vil vi komme nærmere en løsning for hvordan naturrisiko kan inkluderes i finansnæringens beslutningsprosesser.

Agathe Schjetlein

Agathe Schjetlein

direktør bærekraft

466 77 675 Agathe.Schjetlein@finansnorge.no