Forsinket norsk gjennomføring av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forsinket norsk gjennomføring av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

Det nye forsikringsdistribusjonsdirektivet (direktiv 2016/97/EU) – ofte betegnet IDD («Insurance Distribution Directive») trådte i kraft i EU i 1. oktober 2018. Direktivet ble senere i oktober 2018 vedtatt tatt inn i EØS-avtalen, men vedtaket trer ikke formelt (folkerettslig) i kraft før parlamentene i Norge og Island gir sin godkjenning. Det er ingen signaler om at dette vil skje med det første.

IDD erstatter det tidligere forsikringsformidlingsdirektivet (2002/92/EF). Et av hovedformålene med det nye forsikringsdistribusjonsdirektivet er å innføre like rammer for formidling og salg av forsikringer uavhengig av om forsikringen selges direkte fra et forsikringsselskap eller gjennom en salgskanal, som f.eks. agent eller megler. Dette skal bidra til at forbrukere får samme beskyttelse uansett hvordan forsikringen er anskaffet. For distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter innføres tilsvarende krav som på verdipapirområdet (MiFID). 

Regelverket består i tillegg til IDD-direktivet av gjennomføringsbestemmelser (kommisjonsdirektiver og tekniske standarder) som regulerer enkelte særlige forhold i direktivet. Disse underliggende rettsaktene ble vedtatt tatt inn i EØS-avtalen av EØS-komiteen i desember 2019, men på samme måte som direktivet vil dette først bli en del av norsk regelverk når Stortinget gir sitt samtykke.

Våren 2018 sendte Justis- og Finansdepartementet på høring to regelverksforslag til gjennomføring av IDD i norsk rett. Forslagene omhandlet hhv. de privatrettslige og offentligrettslige sidene ved regelverket. Etter forslaget skal IDD implementeres gjennom endringer i hhv. forsikringsavtaleloven, finansforetaksloven og en ny lov om forsikringsformidling. De to forslagene var ikke avstemt med hverandre før høringsrunden og Finans Norge var i sitt høringssvar kritisk til prosessen.

Departementene arbeider nå med et formelt lovforslag. Tilbakemeldingene så langt fra myndighetshold er at at «saken ligger til behandling» uten at det er gitt noen videre indikasjoner på tidskjema. Sannsynligvis vil det det fremmes en lovproposisjon i løpet av 2020.

På Finans Norges medlemssider er det publisert en rekke faktaark om virkningen av direktivet for norsk forsikringsnæring. Disse notatene er nå oppdatert. I tillegg er det publisert et nytt faktaark om virkningen for banker som i dag har begrenset konsesjon som aksessorisk forsikringsformidler, men som når direktivet gjennomføres må oppfylle fulle konsesjons- og kompetansekrav. FinAut har også på sine nettsider informasjon om de nye kompetansekravene for ansatte og læringsløpene som må gjennomføres for å oppfylle disse.     

Carl Flock

Carl Flock

juridisk direktør/advokat

934 53 357 Carl.Flock@finansnorge.no