Kritisk til endringer i Solvens II-direktivet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kritisk til endringer i Solvens II-direktivet

Finans Norge har avgitt høringssvar til EIOPAs forslag om endringer i Solvens II-regelverket. I høringssvaret stiller vi oss svært kritiske til flere av EIOPAs forslag, og peker på de uheldige konsekvensene forslagene vil kunne ha for norsk og europeisk forsikringsnæring.

I henhold til Solvens II-direktivet skal EU-kommisjonen innen utgangen av 2020 ha vurdert og eventuelt revidert sentrale deler av Solvens II-direktivet, den såkalte «Solvens II 2020-revisjonen». Den europeiske tilsynsmyndigheten EIOPA har fått i oppdrag å bistå EU-kommisjonen, og sendte 15. oktober i fjor på høring sitt utkast til råd til EU-kommisjonen vedr. Solvens II 2020-revisjonen, med høringsfrist 15. januar 2020.

EIOPA fremmet her flere forslag som oppfattes til dels svært negativt av en samlet europeisk forsikringsnæring. Etter Finans Norges syn er det særlig EIOPAs forslag til ny metodikk for beregning av kapitalkravet for renterisiko som vil slå negativt ut, og vurderingen er at EIOPAs forslag vil få store, negative konsekvenser, både for forvaltningen av norsk pensjonskapital og for kapitaltilgangen til norsk næringsliv. På bakgrunn av dette har Finans Norge i høringssvaret foreslått justeringer av EIOPAs forslag. Vi har videre kommentert på EIOPAs forslag innenfor områdene risikomarginen, eiendomsrisiko, overgangsregler og avgangsrisiko.

Finans Norge har også besvart høringen gjennom Insurance Europe, som uttaler seg på linje med Finans Norge på alle sentrale punkter.