Ekspertgruppe foreslår modernisering av inkassoloven

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ekspertgruppe foreslår modernisering av inkassoloven

En arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet har siden høsten 2018 arbeidet med å revidere inkassoloven. Finans Norge har deltatt i arbeidsgruppen sammen med representanter fra Justisdepartementet, Finanstilsynet, Virke og Forbrukerrådet. 

Arbeidsgruppen har sett nærmere på en rekke problemstillinger som har betydning for en forsvarlig utøvelse av inkassovirksomhet, herunder salærsystemet som regulerer hvilke gebyrer selskapene kan pålegge skyldner i forbindelse med inndrivelsen.

I arbeidsgruppens rapport som ble overlevert Justisdepartementet mandag 27. januar foreslås betydelige endringer i kravene til å drive inkassovirksomhet, bl.a. skjerpes kravene til ansattes kompetanse, foretakets internkontroll og kravene til god inkassoskikk. Det er også foreslått store endringer i salærreglene, særlig for inndriving av småkrav under 500 kr. Det er estimert at forslagene samlet sett vil redusere inkassobransjens salærinntekter med om lag 50 prosent for slike krav. For større krav - typisk fra en bank eller et forsikringsselskap – foreslås en mindre reduksjon.

Hvorfor er inkassoregelverket viktig for finansnæringen?

For både finansforetakene selv og deres kunder kan være formålstjenlig å sette ut inndrivelse av misligholdte krav til inkassoselskaper. Dette kan sikre bedre ressursutnyttelse tilsvarende bruk av andre spesialiserte funksjoner ved utkontraktering. 

Det norske innfordringsregelverket er ett av Europas mest effektive. Regelverket sikrer næringslivet likviditet og betalingsevne, noe som igjen gjør det mulig å finansiere virksomheten.  Det gjør det også mindre usikkert å gi kreditt til kunder uten sikkerhet (også for andre enn banker). Alle ovennevnte elementer er sentrale ift. det internasjonale kapitalmarkedets vurdering av norske banker (rating). Dette har igjen betydning for bankenes innlånskostnader og prisen for utlån.

For kapitalmarkedet og finansnæringen er det helt avgjørende at det finnes effektive og gode metoder som sikrer innkreving av ubetalt gjeld. Inkassovirksomhet utgjør en sentral del av næringslivets infrastruktur for å sikre inndrivelse av fordringer. Regelverket er et viktig incitament for at krav betales i tide og at forsinket betaling får konsekvenser for skyldner. Dette er grunnleggende for å sikre en høy betalingsmoral i alle deler av samfunnet. Samtidig må inkassovirksomhet ivareta rettssikkerheten, ha legitimitet i samfunnet og oppfattes som rimelige.

Endringer i salærsystemet

Måten inkassovirksomhet drives på i dag, er annerledes enn da inkassoloven ble vedtatt for over 30 år siden. Bransjen har i senere år gjennomgått en betydelig automatisering, særlig hva gjelder behandling av småkrav. Samtidig er det fortsatt slik at større krav – typisk fra en bank eller et forsikringsselskap – forutsetter en manuell saksbehandling og oppfølging med å finne en løsning sammen med skyldneren.

I rapporten som nå er avlevert foreslås en betydelig reduksjon i salærnivået for småkrav (typisk bompenger og parkeringsavgifter). Forslaget svarer derved opp den brede politiske kritikken av at salærnivået for innkreving av slike saker er uproporsjonalt med kravene. For større krav foreslås det også reduksjon i salærnivået, men ikke tilsvarende som for de små kravene. Forslaget anerkjenner således det viktige arbeidet som inkassoselskapene gjør med inndriving av større krav – både fra finansnæringen og øvrige deler av næringslivet.

Bør også se på statlige gebyrer

Finans Norges representant i arbeidsgruppen har støttet forslagene til nytt salærsystem. Disse innebærer at salærsystemet får en innretning som sikrer inkassoordningen legitimitet overfor den enkelte skyldner og samfunnet for øvrig. Etter Finans Norges vurdering bør imidlertid også gebyrer som staten tar for namsmannsbehandling være en del av den videre drøftelsen.  

Carl Flock

Carl Flock

juridisk direktør/advokat

934 53 357 Carl.Flock@finansnorge.no