2020

Gå til hovedinnhold

2020

En historisk pensjonsreform

Finans Norge støtter i utgangspunktet forslaget til tidspunkt for innføring av egen pensjonskonto. Finans Norge understreker likevel at en så stor reform først bør iverksettes når man er sikre på at pensjonssystemet håndterer at flere titalls milliarder i...

Illustrasjonsfoto: Sparegris og to eldre mennesker som figurer

Usikret gjeld har fortsatt en nedadgående trend

De siste tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon viser en fortsatt nedadgående trend for usikret gjeld i Norge. Siste halvår er nedgangen på 10,9 mrd. Det er særlig kredittkortbruken som har gått ned. Den er 7,2 mrd lavere enn ved starten av 2020, og dette til...

Illustrasjonsbilde av en folkemengde

Nytt regelverk må sikre inkassoselskapenes rolle

I regjeringens arbeid med nytt inkassoregelverk mener Finans Norge at inkassoselskapenes rolle for et velfungerende næringsliv må vektlegges. Det er helt avgjørende for næringslivet at det finnes effektive og gode metoder som sikrer innkreving av utestående gjeld.

Endringer i kompensasjonsordningen

Finansdepartementet har forlenget kompensasjonsordningen. Ordningen gjelder nå også for juni, juli og august, men med noen endringer.

Kampanje mot uforsikrede kjøretøyeiere durer videre

I hele vår har det pågått en kampanje fra Trafikkforsikringsforeningen (TFF) rettet mot uforsikrede kjøretøyeiere. Og kampanjen durer videre gjennom hele sommeren.

Plakat om manglende forsikring. Foto.
Annonsen er laget av Naug & Venner.

Ny restverdiredningsbil i Fredrikstad

En ny restverdiredningsbil er klargjort og på plass for oppdrag i Fredrikstad. Den nye RVR-bilen har mye flott teknisk utstyr og erstatter den 15 år gamle bilen som brann- og redningskorpset i Fredrikstad hadde fra før.

To menn foran RVR-bil. Foto.
Foto: Fredrikstad brannkorps.

Høringsrunde om etablering av et OIS-marked i norske kroner

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter har nylig publisert en konsultasjonsrapport hvor de drøfter fordeler og utfordringer ved etableringen av et OIS (overnight index swap)-marked i norske kroner. I rapporten skisseres det også forslag til hvilke steg som kan tas for å legge til rette for et slikt marked i norske kroner.

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. Proposisjon om ny finansavtalelov, forslag om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene, samt lovendringer om permitterte ansatte er bare noen av de 57 sakene som er omtalt. Finansrett er fritt tilgjengelig for Finans Norge-medlemmer. Andre må ha abonnement.

Høye pilar 1-krav må få betydning ved utmåling av pilar 2-krav

Finansdepartementet har tidligere varslet en økning i kravet til bankenes systemrisikobuffer som følge av EØS-tilpasning av EUs kapitalkravsregelverk. Denne endringen skulle ifølge departementet ikke gi en økning i bankenes samlede kapitalkrav, kun en justering i virkemiddelbruken. For å unngå utilsiktede skjerpelser i kapitalkravene mener Finans Norge at det derfor er behov...

Ber departementet forsere utvidelsen av gjeldsregistrene

Når man nå ser hvilken verdifull virkning gjelsregistrene har, bør disse også optimaliseres for å få enda bedre virkning. – En utvidelse av registrene til å omfatte all gjeld, ikke bare usikret kreditt som i dag, er et naturlig steg, sier Finans Norges...

Illustrsjonsfoto: En mann som holder et forstørrelsesglass over et dokument

Høringsrunde om markedskonvensjoner for alternativ referanserente i Norge

I en nylig publisert konsultasjonsrapport legges det frem foreløpige anbefalinger til markedskonvensjoner for alternativ referanserente i det norske markedet. Berørte parter i finansmarkedet inviteres til å fremme sine synspunkter på anbefalte markedskonvensjoner i en høringsrunde.

Verdens første autorisasjon av robotrådgivning klar

Finansnæringens 12.500 autoriserte rådgivere bistår daglig sine kunder med privatøkonomiske råd. Det stilles strenge krav til faglig kompetanse og etikk slik at rådene som gis er basert på kundens behov. Nå skal de samme kravene gjelde for robotrådgivning, ...

Illustrasjonsfoto; Robothånd hilser på menneskehånd

Et arbeidsliv for alle

Juni er pride-måned, og som i fjor hadde vi også i år tenkt å gå i tog under Oslo Pride Parade. Det har pandemien satt en stopper for, men budskapet er fortsatt viktig. Vi ønsker oss et arbeidsliv for alle, med mangfold og inkludering.

Illustrasjonsbilde: Et regnbueflagg med teksten Et arbeidsliv for alle

Gikk du glipp av lanseringen av Finans Norges klimarapport? Se opptaket her.

Torsdag 18. juni lanserte Finans Norge årets Klimarapport. I de siste ti år er det blitt utbetalt over 30 milliarder kroner for natur- og værskader. Hvilke konsekvenser har dette? Hvordan skal forsikringsnæringen ta sitt samfunnsansvar? Dette var spørsmål som ble tatt opp på lanseringen, og du kan se den i opptak her.

Natur- og værskader for 30 milliarder på ti år

De siste ti årene er det rapportert om skader på bygninger og innbo for rundt 30 milliarder kroner, relatert til natur- og værskader, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

forside rapporten. foto og tekst.
Torsdag lanseres Finans Norges klimarapport 2020. Foto: NTB Scanpix

Endringer i forskrift om spillbetalingsformidling

Finans Norge publiserte 16. juni et rundskriv om endringer i reglene om forbud mot formidling av pengespill. Endringene har betydning for bankenes praksis og forholdet til annet regelverk.

Tillit til at bankene bistår hvis de får økonomiske problemer

Bankene har vært hjelpsomme med å finne løsninger til de mange husholdningene som har fått økonomiske problemer som følge av koronakrisen. Husholdningene har også høy tillit til at bankene vil hjelpe dem dersom de får økonomiske vanskeligheter. Dette er noe...

Illustrasjonsfoto: Bekymret mann betaler regninger

Økt konkurranse i skadeforsikring

Lønnsomheten i skadeforsikring økte fra 2018 til 2019, blant annet som følge av økt premienivå. I første kvartal 2020 har vi begynt å se konsekvenser for skadeforsikring av de ulike koronatiltakene. Det gjelder særlig reiseforsikring.

Foto av mennesker som bader på strand
Et tiltak som ble innført for å begrense koronasmitte var at utenlandsreiser ble frarådet.

Forsvarlige utbytter fra norske banker

Det å holde tilbake nær 90 prosent av overskuddene er en fornuftig tilpasning i dagens situasjon og, sett under ett, lojalt mot myndighetenes ønske. Det skriver Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge i et innlegg i DN.

Finans Norge – positivt forslag om inntektsopplysninger

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag fra Skattedirektoratet om deling av inntektsopplysninger med pensjonsinnretninger via a-ordningen. Finans Norge er positiv til forslaget. Det innebærer en vesentlig forenkling av arbeidsgivers rapportering ...

Illustrasjon, elektronsik saksbehandling
Foto: Adobe Stock

Støtter nytt pensjonsutvalg

Finans Norge mener det er svært positivt at det settes ned et pensjonsutvalg som skal evaluere pensjonsreformen og vurdere videreutvikling og tilpassinger av pensjonssystemet.

Midlertidige endringer i utlånsregulering videreføres ut tredje kvartal

Finansdepartementet har besluttet å videreføre økte fleksibilitetskvoter i boliglånsforskriften ut tredje kvartal. Samtidig er også unntak i forbrukslånsforskriften videreført. Beslutningen om å videreføre endringer i utlånsreguleringen er i tråd med Finans Norges høringssvar.

Nye lovforslag mot overvannskader kan bli dyrt for private grunneiere

Overvann er blitt et økende samfunnsproblem. Regn- og smeltevann som trenger inn i boliger eller spruter opp fra sluk og toaletter koster norske innbyggere mange milliarder hvert år. Forsikringsutbetalingene på bygninger har doblet seg i løpet av 12 år, og...

Illustrasjonsfoto.

Må gjøre det lønnsomt å forebygge flomskader

Storflommen i Finnmark er en påminnelse om at vi må få forebygging av oversvømmelsesskader til å lønne seg for bygg- og infrastruktureiere. Det skriver fagsjef Mia Ebeltoft i Finans Norge i et innlegg i DN sammen med forskerne Eli Sandberg og Andreas Økland i Sintef. Les innlegget i DN.