Velkommen til den nye EU-kommisjonen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Velkommen til den nye EU-kommisjonen

Insurance Europe og EBF arbeider opp mot den påtroppende EU-kommisjonens agenda for å øke forståelsen for bank og forsikringsnæringens rolle i samfunnet og hvordan næringen kan bidra til omstilling av økonomien. Organisasjonene la strategien i november, etter diskusjon i de besluttende organene. 

Innkommende president Ursula von der Leyen presenterte hovedelementene i kommisjonens arbeidsprogram for de neste fem årene i en tale til EU parlamentet den 27. november. Både Insurance Europe og EBF arbeider opp mot denne agendaen for å øke forståelsen for bank og forsikringsnæringens rolle i samfunnet og hvordan næringen kan bidra til omstilling av økonomien. Planen er å støtte EU kommisjonen når de skal utvikle de konkrete tiltakene fra de temaer som nå er presentert.

Framoverlent for bankene

Møter i Executive Committee og styre i European Banking Federation (EBF) ble avholdt I Liechtenstein. Bankenes rolle inn i framtiden var en del av diskusjonen.

– Vi må velge et språk og kommunikasjon som plasserer oss på rett side av historien og tilrettelegger for framtiden. Dette har implikasjoner for fintech, regulering og bærekraftig finans. Det er en mulighet for finansnæringen til å spille en avgjørende rolle, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, på styremøtet.

Hovedtema på møtene var EBFs strategiske retning i de kommende fem årene.

– Organisasjonens rolle forandres i takt med at strukturene i de regulatoriske prosessene forandrer seg. Derfor konkluderte EBFs administrasjon med at deres kjerneoppgave blir å skape møteplasser for ulike interessenter, forteller Ellen Bramness Arvidsson, direktør for internasjonale forhold i Finans Norge, og legger til:

 – Med denne nye retningen vil EBF sette seg i en situasjon der de oftere kan sette agendaen.

EBFs påvirkningsarbeid konsentreres framover til fire prioriteringer. EBF skal kraftsamle for å skape:

  • en visjon for «banking 2030», der kapitalkostnadene og regulerings og tilsynsutviklingen er spesifikke områder å arbeide med.
  • Videre vil man arbeide med utviklingen av den finansielle unionen; bankunionen og kapitalmarkedsunionen.
  • Finansiering av framtidens bærekraftige økonomi og å sikre digital innovasjon er prioriterte områder.
  • Kampen mot økonomisk kriminalitet og banksektorens samarbeid med samfunnet i øvrig.

Stordata på dagsorden

Næringens tilgang til data er et av de spørsmål som har vært mest diskutert internt i EBF. Der den ene siden ønsker å være offensive og arbeide for en lovgivning som sikrer muligheter til tilgang til stordata (Big Data) fra andre deler av næringslivet, ser den andre siden at en slik strategi risikerer å vekke krav på mer deling av data fra bankene. Den offensive linjen ble vedtatt i møtene.

– Finans Norge støtter arbeidet for å åpne opp slik at finansnæringen kan få tilgang til stordata fra andre deler av samfunnet. Tilgangen er et viktig verktøy i utviklingen av produkter som ligger nær kundene, sier Bramnes Arvidsson.

Av interesse var også informasjonen om at den tyske forbundsdagen har vedtatt en lov som tvinger Apple Pay til å åpne sin NFC API for andre brukere. Dette er, sammen med Liechtensteins nylig antatte kryptovalutalov, tegn på at rammeverkene for regulering av den digitale finansnæringen begynner å få form.

I Liechtenstein er nå ulike kryptovaluta tilgjengelig i ulike banker, som her i Post-banken.
I Lichetenstein er ulike kryptovaluta tilgjengelig i banken. En kan maks sette inn 20 000 sveitsiske franc per dag, noe som tilsvarer omlag 160 000 NOK.

 

Fokusområder forsikring

Den 27. november var det møte i Insurance Europes Executive Committee. Også her diskuterte man hvordan man kan styrke den strategiske og politiske styringen av organisasjonen opp mot den nye EU kommisjonen. I den forbindelse har blant annet Insurance Europe utgitt flere informasjonsbrosjyrer for å informere om viktigheten av forsikring.

Møtet ble innledet med en diskusjon med Deputy Director General i EU kommisjonens DG FISMA, John Berrigan, der han:

  • tydeliggjorde at det vil komme forslag om en forsikringsgarantiordning.
  • understrøk at omstilling til grønn økonomi er en av topprioritetene for EU kommisjonen, og at hans generaldirektorat vil jobbe med å forbedre rapporteringskravene i forhold til dette framover.
  • kvitterte at forsikringsbransjen spiller en nøkkelrolle når det gjelder takling av klimaforandringene.
  • snakket om kapitalmarkedsunionen, og hvordan det hadde vært ønskelig å kunne bruke EUROBOND som en sikker tilgang, men at dette støter på problem i forhold til traktaten.
  • satte spørsmålstegn ved forsikringsbransjens argumentasjon om den lange durasjonen i forsikringsporteføljer og behovet av muligheter til å øke investeringene i aksjer, siden aksjeporteføljene i næringen har en omsetningshastighet på 3 år i gjennomsnitt.

Arbeidet med revideringen av Solvens II arbeidet står sentralt på Insurance Europes dagsorden. Europeiske myndigheter har hele tiden fremholdt at dette blir en revisjon og ikke en revolusjon, og det har vært en viss forventning i markedet om at revisjonen kan medføre noe reduksjon av kapitalkravene, og at forsikringsselskapene vil øke sin risikobærende evne. Det vil i så fall kunne gi grunnlag for økte investeringer i infrastruktur og grønn omstilling, noe alle fremhever som ønskelig og viktig. Imidlertid er det vi nå får presentert noe som likner mer på en revolusjon enn på noe annet, og forslagene vil sannsynligvis medføre en ytterligere økning av kapitalkravene.

– Det er betydelig vilje i næringen i Europa å bidra til en faktabasert dialog med kommisjonen og parlamentet, for å begrense de negative effektene i forhold til foreliggende forslag. Saken vil også tas opp med vår egen finansminister på kontaktmøtet fredag 6. desember, sier Idar Kreutzer etter møtet.