Positive signaler fra Siv Jensen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positive signaler fra Siv Jensen

Fredag 6. desember ble det halvårlige kontaktmøtet med finansminister Siv Jensen gjennomført. Også denne gang ga finansministeren positive tilbakemeldinger til finansnæringen på flere områder.

Kapitalkravsregelverket

Finans Norge ga positiv tilbakemelding på at gjennomføringen av de siste delene av kapitalkravsregelverket for bank nå blir innført fra 31. desember. Det innebærer at SMB-rabatten også innføres i Norge, og at Basel-gulvet fjernes. Dette er to forhold finansnæringen lenge har pekt på. Nå gjenstår å se hvilke kompenserende tiltak som Finansdepartementet vil beslutte å innføre.

Statsråden sa at departementet har gått grundig inn i alle høringssvar og henvendelser som departementet har mottatt i prosessen. Departementet har hatt møter med en lang rekke enkeltaktører i næringen, og er godt kjent med de ulike vurderinger og synspunkter i saken.

Departementet vil i løpet av kort tid komme med sin konklusjon på de tiltak og krav som vil komme i oppfølgingen av gjennomføringen av CRR CRD IV i norsk rett.

Fripoliser og amortisert kost

Finanstilsynet har levert anbefaling om regelverksendringer på garanterte fripoliser. Mange av tiltakene er positive, men forslaget om amortisert kost er svært krevende for næringen.

Statsråden sa at det er nært forestående at saken sendes på høring. Alle elementer vil bli sendt på høring, men departementet vil gi et signal om hva som er Finansdepartementets prefererte løsning, og at problemstillingen rundt amortisert kost vil bli adressert spesielt i høringsbrevet.

Naturskade

Finans Norge tok opp de økende erstatningsutbetalingene fra skadeforsikring som følge av naturskade- og klimarelaterte skader. Selv om vi må arbeide for å redusere utslipp av klimagasser, må vi samtidig forebygge og tilpasse oss et endret klima. Det ble etterlyst bedre oversikt over hva de totale kostnadene for slike skader er – også for offentlig sektor. Uten en slik oversikt, er det også vanskelig å se den samfunnsmessige verdien av å forebygge. Samtidig er det en rekke ulike departement som har sektoransvar, og hvor koordineringen ikke er tilstrekkelig. Statsråden ga svært gode tilbakemeldinger til næringens offensive tilnærming til naturskadeutfordringene. Det er svært bra at næringen kommer med tydelige innspill, og klart adresserer problemstillingene vi som samfunn står overfor. Det er en utfordring å løfte disse problemstillingene ut over departementenes sektoransvar, og få en helhetlig og overordnet prioritering. Det bør det jobbes politisk med.

Finansskatt

Det ble orientert om at Finans Norge har innhentet ekspertutredninger om en mva-modell som alternativ til dagens særskilte finansskatt. Statsråden repliserte at Finans Norge har igangsatt et spennende arbeid, og ser fram til å få dette presentert nærmere når en rapport foreligger. Departementet vil jobbe videre med innretningen på finansskatten, men det er som kjent krevende å finne alternative løsninger.

Finans Norge deltok med Turid Grotmoll (styreleder), Odd Arild Grefstad og Lisbeth Nærø fra hovedstyret, og med Idar Kreutzer, Ole Morten Geving og Jan Erik Fåne fra administrasjonen.

13 feb

Futurebank 2020

Finans Norge og IKT-Norge inviterer 13. februar til den store fintech-konferansen FutureBank 2020. Den nye finansministeren, Jan Tore Sanner, vil holde åpningsforedraget. På konferansen blir det mer om temaer som bl.a. framtidens bank, digitale valutae...