Høring om endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høring om endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften

Finansdepartementet har sendt ut et høringsnotat fra Finanstilsynet om endringer i hvitvaskingsloven med tilhørende forskrifter. Med i høringsrunden følger også et notat fra Finans Norge som påpeker behovet for at norsk lovverk ikke skal stå i veien for deling av nødvendige kundeopplysninger mellom rapporteringspliktige over landegrensene.

Høringen omfatter forslag til nødvendige endringer for å gjennomføre EUs femte hvitvaskingsdirektiv, samt enkelte øvrige justeringer.

Forslagene dekker viktige aspekter ved arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering, herunder å underlegge samvirkeforetaks innskuddsvirksomhet hvitvaskingsloven, regler for tjenestetilbydere av virtuell valuta, eiendomsmegling, kundetiltak (E-penger, forsikring, høyrisikoland) avvikling/sperring av kundemidler, behandling av personopplysninger, og krav til elektroniske overvåkingssystemer.

Finansdepartementet ber også om synspunkter på et notat fra Finans Norge, oversendt Finansdepartementet 13. desember. Dette er vedlagt høringsrunden. Notatet omhandler behov for avklaring av mulighetene for å dele nødvendig kundeinformasjon med utenlandske foretak, særlig innenfor EØS-området. Det er viktig med klarhet i regelverket, slik at vilkår og omfang av mulighetene for utveksling av informasjon ikke unødig blir mer restriktive enn i andre land. Utveksling av nødvendig informasjon mellom rapporteringspliktige er viktig for ikke å svekke den felles bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og tilknyttet økonomisk kriminalitet. 

– Hvitvasking er i stor grad utpreget grensekryssende kriminalitet. Utveksling av nødvendig kundeinformasjon er essensielt for effektivt å kunne forebygge og avdekke misbruk av det internasjonale finansielle systemet. Vi har derfor oversendt et notat om behovet for nødvendige unntak fra taushetsplikt for å klargjøre og forbedre mulighetene for internasjonal informasjonsutveksling, og setter pris på at dette notatet omfattes av høringen, sier Atle Roaldsøy, advokat i Finans Norge. 

Atle Roaldsøy

Atle Roaldsøy

advokat/fagdirektør

975 53 756 Atle.Roaldsoy@finansnorge.no