Fintech hos finansministeren og i tilsynet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fintech hos finansministeren og i tilsynet

illustrasjon innovasjon

Mandag arrangerte finansminister Siv Jensen innspillmøte om utviklingen av fintech i Norge, fredag inviterte Finanstilsynet til gjennomgang av den «den regulatoriske sandkassen». Begge møter ga håp om en noe mer fremoverlent holdning fra myndighetssiden.

Siv Jensen besøkte nylig Singapore. Der skal hun etter sigende ha fått bakoversveis av hvor langt mange synes å ha kommet innenfor utvikling av ny finansiell teknologi. Derfor inviterte ministeren en rekke berørte parter til innspillmøte om hva norske myndigheter kan gjøre for å bidra til at utviklingen av finansiell teknologi kan ta ny fart i Norge av norske aktører.

Til stede var IKT-Norge, DNB, NCE Finance innovation, Finstart Nordic v/SpareBank 1 SR-bank, Sbanken og Finans Norge. Sparebanken Vest var også invitert, men var forhindret fra å møte.

Ministeren innledet kort om opplevelsene i Singapore og uttrykte en bekymring for at Norge skulle komme bakpå i arbeidet med utvikling av nye tjenester, og ønsket å høre om det var noe myndighetene kunne bidra med. Deretter innledet Finanstilsynet om sandkassen og Norges Bank om digitale sentralbankpenger.

Den påfølgende runden rundt bordet belyste mange utfordringer aktørene opplever, særlig knyttet til (fra mindre startups utenfor næringen) problemer med å komme innenfor et strengt reguleringsregimé. De etablerte aktørene var på sin side mer opptatt av mange ulike lovverk som også er spredd i mange departementer, men som alle kan sette stoppere for nye produkter/tjenester/prosesser. Sikkerhetsloven og kravet til servere plassert i Norge ble trukket frem som et eksempel knyttet til bruk av skytjenester.

Finans Norge understreket både at man har drevet finansiell innovasjon basert på stadig nye digitale løsninger, men at et økt tempo krever en holdningsendring i retning av å tydelig ønske innovasjon fra myndighetssiden. Finans Norges synspunkter er oppsummert i vedlagte notat som også er sendt Finansministeren.

Møte med Finanstilsynet om regulatorisk sandkasse

Fredag inviterte Finanstilsynet til møte om den regulatoriske sandkassen. Det var et nyttig og godt møte der Finanstilsynet understreket at arbeidet med sandkassen er et dynamisk arbeid og tilsynet var på søken etter innspill fra Finans Norge om hvordan den kan utvikles og hvem den er for. Finanstilsynet er usikker på hvilke aktører som vil søke og mener selv at den langt fra bør forbeholdes startups eller begrenses til snevre definisjoner på nye finansielle produkter.

I samtalen med dem kom det frem at ulike initiativer fra etablert finans for eksempel innenfor regtech, meget vel kunne være aktuelle saker å behandle innenfor konseptet. Spørsmålet er også i hvilken form en slik sandkasse skal operere.

Finanstilsynet trakk selv frem et vellykket eksempel fra Danmark der man gjennom en strukturert møteplan knyttet til et konkret prosjekt om bruk av AI/algoritmer for takster, resulterte i en liste på 8 punkter om beste praksis for bruk av kunstig intelligens i finans. Bransjen fikk samtidig en mal på hvordan bruk av AI skal beskrives.

Et viktig mål for sandkassen er å øke kompetanse, i næringen og i Finanstilsynet, om hvordan nye produkter/tjenester/prosesser kan håndteres i henhold til gjeldende regulering og avklare hvorvidt det er behov for å endre regulering.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no