«Finansielt utsyn» viser stabile boligpriser og avtakende gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

«Finansielt utsyn» viser stabile boligpriser og avtakende gjeldsvekst

Finanstilsynet la i dag frem sin halvårlige rapport «Finansielt utsyn» om tilstanden i det norske finansmarkedet. Finanstilsynet er bekymret, men ser man ned i tallmaterialet går utviklingen på de fleste områder i riktig retning.

Finanstilsynet skriver at høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig sårbarhet for finansiell stabilitet i Norge. Tilsynet viser til at gjeldsbelastningen, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, har kommet opp på et historisk høyt nivå og er høyere enn i de aller fleste andre land. Som risikofaktorer peker Finanstilsynet på politisk uro, handelskonflikter og Brexit som bidrar til stor usikkerhet om utviklingen i internasjonal økonomi og finansmarkedene. Et internasjonalt tilbakeslag eller ny finansuro vil ramme norsk økonomi og norske finansmarkeder, advarer Finanstilsynet.

– Selv om husholdningenes gjeldsbelastning er høy, har den nå stabilisert seg, sier Erik Johansen, direktør for Bank og kapitalmarked i Finans Norge.

­­– Det styrker utsiktene for den finansielle stabiliteten at husholdningenes gjeldsvekst gradvis har avtatt og nå er på linje med veksten i husholdningenes disponible inntekter, påpeker Johansen.

Stabile realboligpriser

– Og selv om boligprisene er på et høyt nivå, har realboligprisene i praksis vært stabile i noe over to år. Målt mot disponibel inntekt per innbygger er boligprisene i andre kvartal 2019 faktisk 5 prosent lavere enn i begynnelsen av 2017 da prisnivået målt på denne måten nådde en topp, fremhever Johansen.

Bankene godt rustet

– Omslaget i veksttakt i både boligpriser og gjeld er positivt, og det bidrar til å redusere risikonivået i norsk økonomi. Samtidig må en erkjenne at eiendomsprisene og gjelden er fortsatt på høye nivåer. Men bankene har styrket sin soliditet og likviditet betydelig gjennom flere år, deres lønnsomhet er god, og de står nå godt rustet til å yte kreditt også dersom det  inntreffer kraftige tilbakeslag i norsk økonomi, understreker Johansen.

Hva som er et bærekraftig nivå på gjeldsveksten, er vanskelig å estimere.

– Det henger sammen med nivået på den totale gjelden, og utviklingen av renter, arbeidsledighet og lønnsutvikling fremover, sier Johansen. Det er ingen tvil om at norske husholdninger totalt sett har en høy gjeld sammenlignet med inntekt, samtidig har vi også svært høye inntekter som forsvarer et høyere gjeldsnivå. Det er ingen tvil om at gjeldsveksten har vært for høy, og det er positivt at veksttakten har avtatt, sier Johansen.

«Finansielt utsyn» viser at forbrukslånshypen definitivt er over i Norge. Siden 2016 da den årlige veksttakten lå over 15 prosent, er den ved siste måling nede på 0,2 prosent. Dette kommer som et resultat av flere tiltak fra myndighetene og næringen.