Finansielle ubalanser avtar: Uendret styringsrente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansielle ubalanser avtar: Uendret styringsrente

Graf, fra Norges Bank

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Veksten i husholdningenes gjeld er lavere enn Norges Bank forventet. Risikobildet og utsiktene fremover taler for at styringsrenten holdes uendret i tiden fremover.

Årets siste rentebeslutning kommer med oppdaterte vurderinger og prognoser publisert i Pengepolitisk rapport 4/2019.

Norsk økonomi nær toppen

I sin vurdering viser hovedstyret i Norges Bank til at norsk økonomi har opplevd en god vekst siden 2016. Arbeidsledigheten har falt og sysselsettingen har økt. I løpet av høsten har veksten i fastlandsøkonomien avtatt noe, hvilket understøttes av signaler fra Norges Banks regionale nettverk. Samtidig er kronekursen svakere enn ventet. En svak kronekurs bidrar til å bedre konkurranseevnen for norske eksportbedrifter, men gir også økt prisvekst på importerte varer. Norges bank gir uttrykk for at det er usikkert hvordan en svak krone vil slå ut i lønns- og prisveksten her hjemme og gir uttrykk fora at norsk økonomi synes å være nær toppen av konjunktursykelen.

Norges Bank sier videre at oppgangen i norsk økonomi kan vare ved dersom investeringsveksten i norsk næringsliv fortsetter. I den andre enden vil lavere oljepris og en mulig forverring av handelskonflikten internasjonalt bidra til å svekke den økonomiske situasjonen.

Tegn til at finansielle ubalanser avtar

Et sentralt område i vurderingen av norsk økonomi er finansiell stabilitet. Norges Bank viser denne gangen til at de finansielle ubalansene i økonomi ikke lenger bygger seg opp, men heller viser tegn i en avtakende retning. Gjeldsveksten til husholdningene har avtatt de siste årene og boligprisveksten har vært moderat. Veksten i boligpriser og husholdningsgjeld har vært lavere enn det Norges Bank har forventet.

Ingen endring av motsyklisk kapitalbuffer

Norges Bank gir hvert kvartal råd til Finansdepartementet om nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet. Som nevnt over viser Norges Bank denne gang til at finansielle ubalanser ikke lenger bygger seg opp. Departementet anbefales derfor om å holde kravet uendret, noe de i dag har sluttet seg til. Kravet blir dermed på 2,5 prosent fra 31.12.2019 i tråd med departementets beslutning fra desember i fjor. Den gang besluttet departementet å øke kravet fra 2 prosent til 2,5 prosent.