EUs kapitalkravsregler trer i kraft fra nyttår

Gå til hovedinnhold
Publisert:

EUs kapitalkravsregler trer i kraft fra nyttår

EU-flagg og klubbe.
– Finans Norge er fornøyd med at EUs kapitalkravsregelverk trer i kraft, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Finansdepartementet informerte torsdag denne uken om at EUs kapitalkravsregler for banker trer i kraft 31. desember i år. Departementet opplyste videre at det om kort tid vil avklare enkelte endringer i norske kapitalkrav, blant annet forslaget om økt systemrisikobuffer, men det presiseres at det ikke vil skje endringer i bankenes systemrisikobufferkrav fra kommende årsskiftet.

– Finans Norge er fornøyd med at EUs kapitalkravsregelverk trer i kraft fra nyttår. Det innebærer at bankene ved årsslutt kan rapportere kapitaldekning basert på et internasjonalt regelverk, uten det særnorske Basel I-gulvet og hvor effekten av et lavere kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter er hensyntatt (SMB-rabatten), sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

– Viktige avklaringer gjenstår, blant annet forslaget om å øke systemrisikobufferen. Det er vår vurdering at forslaget ikke er godt begrunnet. Norske bankers samlede kapitalbuffere er allerede høyere enn i andre EU/EØS-land. Vi kan ikke se at risikoen i norsk økonomi og det finansielle systemet er det høyeste i hele EU/EØS-området, og vi etterlyser derfor en nærmere redegjørelse av risikonivået i Norge relativt til andre EU/EØS-land, understreker han. Etter Finans Norges syn burde den norske gjennomføringen av EUs kapitalkravsregler ha avspeilet lojalitetsplikten i EØS-avtalen, som innebærer at det ikke skal gjennomføres motvirkende tiltak, sier Johansen.

– Hvis departementet legger opp til en skjerpelse av systemrisikobufferen og eventuelle andre tiltak, er det viktig at konkurransehensyn ivaretas. Det betyr blant annet at dersom resiprositet ikke oppnås, slik at endrede krav bare får virkning for norskregulerte banker i det norske markedet, så bør endringene heller ikke gjennomføres, fremhever Johansen.

– Det er nå avgjørende at Finansdepartementet klargjør helheten i kapitalkravene, skaper forutsigbarhet og slår fast at det ikke skal gjennomføres ytterligere motvirkende tiltak mot effektene av EØS-tilpasningen, som skjerpelser fra Finanstilsynet av blant annet pilar 2-kapitalkrav og bankenes interne modeller, avslutter Erik Johansen.