På åtte budsjetthøringer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

På åtte budsjetthøringer

Stortinget er i god gang med å behandle statsbudsjettforslaget for 2020, og Finans Norge har deltatt på budsjetthøringene i åtte fagkomiteer på Stortinget.

Finans Norge har i år særlig fokusert på følgende saker med relevans for finansnæringen:

  • Oppfølging av Kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger, herunder utvidelse av opsjonsbeskatningsordningen i små oppstartsselskap, forslag om å opprette et nytt statlig finansiert venturekapitalmandat med fond-i-fond-struktur som legges til Investinor samt overføring av såkornordningene fra Innovasjon Norge til Investinor.
  • Ingen omlegging av finansskatten i 2020.
  • Ikke tilstrekkelig budsjettmidler avsatt til flom- og skredforebyggende arbeid for å håndtere naturskade og klimaendringer fremover.
  • Fare for svekket forbrukertilsyn ved at Forbrukertilsynet skal flyttes til Grenland og påta seg nye oppgaver innenfor eksisterende budsjettrammer. Dette kan få konsekvenser for finansnæringen gitt innføring av ny lovgivning og nye aktører i markedet.

Bakgrunnsnotater

Finans Norge har fulgt opp arbeidet gjennom bred deltakelse i Stortingets åpne budsjetthøringer. Finans Norge har deltatt på høringene i totalt 8 av 11 fagkomiteer. Det ble utarbeidet skreddersydde bakgrunnsnotater til alle høringene vi deltok i, der det ble redegjort for Finans Norges viktigste innspill av relevans for den enkelte komité. I tillegg understrekes finansnæringens viktige nærings- og samfunnsrolle.

Høringsinnspillene har blitt lagt godt merke til i flere av komiteene og bidratt til oppfølgende dialog på enkelte områder.

Langsiktig arbeid

Formålet med arbeidet er å oppnå gjennomslag eller politisk bevegelse i saker av betydning for Finans Norges medlemmer og bidra til positiv omdømmebygging for næringen. Ettersom budsjettforslaget er lagt frem av en flertallsregjering, vil en viktig del av det næringspolitiske arbeidet være av mer langsiktig karakter.

Alle Finans Norges budsjettinnspill til de ulike komiteene publiseres her.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no