Norges bank: Finanssektoren må ta hensyn til klimarisiko i sine risikovurderinger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges bank: Finanssektoren må ta hensyn til klimarisiko i sine risikovurderinger

Norges bank skriver i sin rapport «Finansiell stabilitetet 2019» at klimaendringer og samfunnets tilpasninger til dem påvirker alle deler av økonomien, og innebærer risiko for finansiell stabilitet.

For norske banker kan klimarisiko gi økte tap på utlån, medføre omdømmerisiko og ha konsekvenser for finansieringen. Både banker og myndigheter bør derfor vurdere i hvilken grad klimarisiko påvirker finansiell risiko. Norsk finansnæring har startet arbeidet med analyse av klimarisiko og oppbygging av kompetanse.

Overgangsrisiko er den mest relevante risikoen i Norge nå

I analyser av klimarisiko, skiller man ofte mellom fysisk risiko og overgangsrisiko. Fysisk risiko er knyttet til de direkte konsekvensene av klimaendringer, slik som høyere temperaturer og mer ekstremvær. Overgangsrisikoen er risiko knyttet til samfunnets tilpasning til klimaendringer, herunder nye reguleringer, ny teknologi og endret etterspørsel fra investorer og forbrukere.

Ifølge Norges Bank er overgangsrisiko den mest relevante risikoen for norske banker nå. Denne risikoen finnes ifølge banken i de fleste sektorer som kan bli utsatt for klimaregulering eller utslippsprising, eller som kan møte konkurranse fra ny klimavennlig teknologi.

Olje- og gassnæringen er særlig utsatt for overgangsrisiko

I Norge vil særlig olje- og gassnæringen være den største kilden til overgangsrelatert risiko. Risikoen i oljenæringen er særlig knyttet til mulig redusert oljeetterspørsel på verdensmarkedet, som følge av endringer i klimapolitikk, kundepreferanser eller teknologisk utvikling. Selv om redusert etterspørsel trolig ligger noen år frem i tid, kan forventning om endring forårsake skift allerede i dag.

Ifølge Norges Bank vil store tap for norske banker trolig først komme dersom men får en strukturell nedgang innen oljerelatert virksomhet som får betydelige ringvirkninger for andre deler av økonomien, herunder særlig prisfall på næringseiendom og bolig.

Bankene har startet arbeidet med analyse av klimarisiko

Ifølge Norges Bank bør både banker og myndigheter vurdere i hvilken grad klimarisiko påvirker finansiell risiko som kredittrisiko, finansieringsrisiko og systemrisiko. Banken viser videre til at oppmerksomheten om klimarisiko har tiltatt i finanssektoren den siste tiden, og bankene har startet arbeidet med analyse av klimarisiko og oppbygging av kompetanse.

Norges Bank skriver i rapporten at de fremover vil arbeide med konkretisering av hvordan klimarisiko skal integreres i arbeidet med finansiell stabilitet, blant annet ved deltakelse i Network for greening the Financial System (NgFS).  

Finansiell stabilitet 2019

Norges Bank publiserte 5. november rapporten «Finansiell stabilitet 2019». Norges Bank påpeker her at de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet er høy gjeld i husholdningene, høye boligpriser og høye næringseiendomspriser, men at den samle...

Graf fra Finansiell stabilitet. Norges Bank.