Kompetanse er avgjørende

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kompetanse er avgjørende

Tilgang til god kompetanse er avgjørende for finansnæringen. For å bidra til dette ønsker Finans Norge å påvirke kompetansepolitikken og legger nå frem en bred kompetansepolitisk posisjon for høyere utdanning og livslang læring. Neste skritt er en resultatorientert tiltaksplan for å sikre finansnæringen rett kompetanse fremover. 

Bilde av en som sitter og lærer foran en pc med hodetelefonene på

Finansnæringen står i front av digitaliseringen av forretning og arbeidsliv og er helt sentral i det grønne skiftet. Myndigheter og utdanningsinstitusjoner er derfor interessert i å lytte til næringens erfaringer og behov for kompetanse. Regjeringen jobber nå med en kompetansereform og legger frem en stortingsmelding våren 2020.

For å danne et grunnlag for arbeidet med kompetansepolitikk i næringen har Finans Norge utarbeidet en kompetansepolitisk posisjon for høyere utdanning og livslang læring.

Hovedpunktene i posisjonen

Kompetanse på klimarisiko og bærekraft må styrkes

 • Kompetanse om bærekraft må inn i alle fag
 • Spesialkompetanse på klimarisiko må inn i fag som er relevante for risikovurderinger i høyere utdanning og etter- og videreutdanning

Kompetanse på teknologi og IT-sikkerhet må styrkes

 • Antallet studieplasser i teknologifag må økes
 • Kompetanse på IT-sikkerhet må styrkes
 • Jenter må oppfordres til å studere teknologi
 • Digital kompetanse og forståelse inn i alle fag
 • Det må settes krav til om bruk av digitale verktøy og metoder i undervisningen

Mer samarbeid med arbeidslivet og arbeidslivsrelevans i utdanning

 • Det må etableres faste samarbeidsarenaer mellom utdanning og arbeidslivet
 • Alle studenter bør ha praksis i arbeidslivet
 • Studiene og eksamensformene må stimulere til mer tverrfaglig forståelse og egenskapsrettet kompetanseutvikling

Bedre muligheter for læring i arbeidslivet

 • Tilbud for kompetanseutvikling i arbeidslivet må samles og synliggjøres
 • Kompetansetilbudene må være fleksible, digitale og tilpasset arbeidslivet
 • Finansieringsordningene til utdanningssektoren må stimulere til å tilby arbeidslivsrelevante opplæringstilbud og åpne for egenbetaling
 • Kurs og eksamen må være åpne også for arbeidstakere uten dokumentert studiekompetanse
 • Mulighetene for å dokumentere kompetanse gjennom arbeid bør utredes
 • Mulighetene for studiefinansiering må utvides også for voksne i arbeid
 • Arbeidsmiljølovens bestemmelse om rett til studiepermisjon i inntil 3 år bør reduseres for å være i mer tråd med arbeidslivets behov for fleksibilitet.
 • Myndighetene bør bidra med finansiering av kompetanseomstillingen i arbeidslivet. Kompetansefunn må utredes nærmere.

Finans Norge vil følge opp posisjonen ved å;

 1. Utarbeide en spisset og resultatorientert tiltaksplan for å sikre finansnæringen rett kompetanse fremover.
 2. Undersøke, kartlegge og synliggjøre kompetansebehovene i finansnæringen gjennom Kompetansesjekken.
 3. Samarbeide med arbeidslivets parter for å synliggjøre næringens og arbeidslivets kompetansebehov overfor utdanningsinstitusjoner og myndigheter.
 4. Orientere om arbeidsgivers forpliktelser knyttet til kompetanseutvikling av de ansatte ihht. lov og avtaleverk.
 5. Arrangere workshops og seminarer mv. om temaer knyttet til kompetanse.
 6. Forvalte Finansnæringens egne autorisasjonsordninger med kompetansestandarder for rådgivning og kundebehandling gjennom Finansnæringens Autorisasjonsordning (FinAut) og bidra til videreutvikling av disse.

 

Finans Norges kompetansepolitiske posisjonen bygger på