Finansiell stabilitet 2019

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansiell stabilitet 2019

Graf fra Finansiell stabilitet. Norges Bank.

Norges Bank publiserte 5. november rapporten «Finansiell stabilitet 2019». Norges Bank påpeker her at de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet er høy gjeld i husholdningene, høye boligpriser og høye næringseiendomspriser, men at den samlede sårbarheten ikke er vesentlig endret siden forrige vurdering i fjor.

Norges Bank viser også til at norske banker er lønnsomme, solide og har god tilgang på finansiering. Stresstesten i rapporten viser at kapitalbufferne i de største norske bankene samlet er tilstrekkelige til å bære tapene ved et tenkt kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Stresstesten indikerer at bankene likevel kan komme til å forsterke et tilbakeslag ved å låne ut mindre. Norges Bank understreker at for å motvirke dette kan myndighetene sette ned kravet til motsyklisk kapitalbuffer og la bankene tære på øvrige buffere.

Norges Bank mener at reelle kapitalkrav ikke bør bli redusert som følge av ventet EØS-tilpasning. Samtidig påpekes det at hensynet til finansiell stabilitet i det enkelte land bør være førende for regulering, enten utlånerne er innenlandske eller utenlandske banker. Utenlandske banker har høy markedsandel i Norge, og det er derfor, ifølge Norges Bank, viktig at andre land anerkjenner norsk regulering, og omvendt.

– Vi merker oss at Finans Norge og Norges Bank har et nokså sammenfallende syn på boliglånsforskriften, sier Erik Johansen, direktør i bank og kapitalmarked i Finans Norge. - Boliglånsforskriften har fungert etter hensikten og bør videreføres om lag uendret, sier han.

Andre sentrale tema som omtales i rapporten er blant annet digital sårbarhet og viktigheten av klimarisiko i finansforetakenes risikovurderinger.