11

Gå til hovedinnhold

11

Vil satse mer på forebygging av vær- og naturskader

Finans Norge mener samfunnet i større grad må tilpasses endrede vær- og klimaforhold. Representanter fra forsikringsnæringen har møtt klima- og miljøminister Ola Elvestuen, for å rette oppmerksomheten mot forebygging av skader.

mennesker rundt bord
Klima- og miljøminsiter Ola Elvestuen tok godt i mot Turid Grotmoll, Styreleder Finans Norge og adm.dir Fremtind Forsikring, Helge Leiro Baastad, adm.dir Gjensidige Forsikring.

Teleselskapene må kontrollere identiteten på sine mobilkunder bedre

Finans Norge støtter forslaget om å tydeliggjøre kravene til at teleselskapene skal sørge for sikker identifisering av sluttbrukere ved inngåelse, endring og oppsigelse av mobiltelefonavtaler. Det er viktig for å motvirke at mobiltelefonen blir brukt i svindelforsøk. Les høringssvaret her.

Ledelse i en raskere og smidigere verden

Det blir ikke lett, hverken for ledere eller medarbeidere fremover. Vi står sammen overfor store utfordringer og må endre oss, ikke bare i finansnæringen. Det skriver Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i sitt siste blogginnlegg.

Debatt om grønne rabatter i EU

EU-kommisjonen ser på såkalte grønne kapitalkravsrabatter som et mulig verktøy for å øke kapitalstrømmene til grønne prosjekter, men forslaget møter motstand blant annet fra Den europeiske sentralbanken (ESB). Forslaget innebærer reduserte kapitalkrav til banker for utlån til grønne prosjekter. 

Lavere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) ble redusert til 5,6 prosent i oktober, ifølge tall fra SSB. Detaljene viser at det var en nedgang i veksten hos ikke-finansielle foretak og husholdninger som bidro til å trekke hovedindikatoren ned. Kommuneforvaltningen erfarte økt gjeldsvekst i perioden.

Viktig å gjennomgå egen praksis for markedsføring av kreditt

Det anbefales at foretakene gjennomgår all markedsføring, inkludert markedsføring via tredjeparter. Finansforetakene har ansvar for all markedsføring av selskap og produkter, inkludert finansagentens virksomhet for foretaket. Det skriver Finans Norge i rundskriv nr 15/19, som ble sendt ut for kort tid tilbake.

Verktøy for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

– Finansnæringen skal ha arbeidsplasser der ansatte behandler hverandre med respekt. Seksuell trakassering bryter klart med dette og er totalt uakseptabelt, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Nå har Likestillings- og diskrimineringsombu...

Illustrasjonsfoto: Utstillingsdukker - mann og kvinne

Hvordan setter du penger inn i banken?

Det å skaffe kontanter oppleves som enkelt og tilbys som tjeneste mange steder. Bankkunder kan enkelt få tatt ut det beløpet de har behov for uavhengig av hvor de bor i landet. Men myndighetene har vært bekymret for i hvilken grad det å få gjort innskudd bl...

Norske pengesedler
Selv om avtalen "Bank-i-post-i-butikk" utløper vil innskudd fortsatt være mulig. Foto: Adobe stock

Mer effektiv og riktig pensjon

1,4 millioner nordmenn har innskuddsbasert tjenestepensjon. Nå skal det bli enklere for arbeidsgiverne å gi informasjon til pensjonsselskapene, og arbeidstagerne bli sikrere på at de får riktig pensjonsinnbetaling.

Kvinne som sitter i sofaen med en laptop.Illustrasjonsfoto.

Egen pensjonskonto – oppdatert ordliste

Arbeidsgruppe språkprosjektet har nå utarbeidet endelige definisjoner av termene: egen pensjonskonto, medlemstid og risikoreduserende tiltak. Disse er lagt inn i ordlisten på Finans Norges sider.

Negativt omslag i folks økonomiske fremtidstro

Norske husholdninger har fortsatt god tiltro til økonomien fremover, men Forventningsbarometeret for 4. kvartal 2019 viser et bredt stemningsskifte i negativ retning i alle grupper av befolkningen. Samtidig viser tallene at folks spareønske aldri har vært...

Bilde av bekymret mann som betaler regninger

Nå skal det satses på mer personlig økonomi i skolen

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner la i dag frem de nye læreplanene som innføres fra neste høst. Personlig økonomi blir da del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og skal inngå i fagene matematikk, samfunnsfag og samfunnskunnskap. 

En klasse som får undervisning. Foto.

Look to Sweden – digitaliseringsprosjekter i Riksbanken

Kryptovaluta er her, Libra kommer og Facebook lanserer sin «vipps»-versjon. Betalingsformidlingsmarkedet er i stor endring. Henry Ohlsson fra Riksbanken delte deres erfaringer i arbeidet med digitalisering og sentralbankens rolle, og fortalte om arbeidet me...

Foto. Mann på talerstol.
Henry Ohlsson fra Riksbanken fortalte på Betalingsformidlingskonferansen om hva Riksbanken tenker om digitalisering og muligheter for E-kroner.

Din BankID er bare din

BankID-passord og kodebrikke må aldri deles med andre. Nå kjøres det stor kampanje mot deling av BankID.

Stadig flere over på innskuddspensjon

Bedriftene fortsetter å lukke sine ytelsesordninger og går over til innskuddsordninger. Innbetalingene til de private ytelsesordningene har falt 6 prosent det siste året. Innbetaling til innskuddspensjon utgjør nå om lag 70 prosent av de samlede...

Illustrasjonsfoto: Tre som står og diskuterer i bakgrunnen, i forgrunnen bilde av noen grafer.

Positivt at forskriften ikke strammes inn

– Dagens forskrift har fungert etter hensikten og det er derfor positivt at regjeringen har valgt å videreføre hovedtrekkene, uten å følge opp Finanstilsynets kraftige innstramningsforslag, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans...

Hus
Finans Norge mener det er bra at Finanstilsynets forslag ikke blir videreført.

Vannskader i kjølvannet av ekstremnedbør

I høst er det registrert svært mange vannskader på grunn av ekstremnedbør i deler av landet. Hittil i år er det meldt inn vannskader for over 2,3 milliarder kroner i boliger og hytter, viser tall fra Finans Norge. Dette er en økning på fem prosent...

Bil kjører gjennom vann. foto.
Styrtregn fører til flere vannskader, viser Finans Norges skadestatistikk for tredje kvartal. Foto: Aleksandr Lesik/Adobe

Skadestatistikk etter tre kvartaler

Skadestatistikken etter tredje kvartal er klar. Statistikken viser at det har vært mange vannskader, men litt færre brannskader. Hittil i år er det også vært mer tyveri av og fra motorkjøretøy, mens det er noe mindre glasskader.  Her er alle tallene (excel)

Et regulatorisk fremskritt

Finanstilsynet har offentliggjort kriteriene for deltagelse i den regulatoriske sandkassen. Dette er et stort skritt i riktig retning selv om nåløyet for deltagelse er trangt.

Sviktende grunnlag for skjerpet boliglånsforskrift

Veksten i boligpriser og gjeld i 2016 ga grunn til bekymring, og innstramninger i boliglånsforskriften fra januar 2017 var begrunnet. Forskriften virker nå etter sin hensikt, og bør derfor ikke strammes inn ytterligere, skriver Erik Johansen og Dag Henning Jacobsen i Finans Norge i et innlegg i Finansavisen 12. november.

Hovedstyremøte i Finans Norge

Torsdag 7. november ble det avholdt hovedstyremøte i Finans Norge. Hovedstyret fikk orientering om aktuelle næringspolitiske saker, og i tillegg behandlet styret arbeidet med finansskatt og vedtok budsjett for 2020 for Finans Norge.

Kompetanse er avgjørende

Tilgang til god kompetanse er avgjørende for finansnæringen. For å bidra til dette ønsker Finans Norge å påvirke kompetansepolitikken og legger nå frem en bred kompetansepolitisk posisjon for høyere utdanning og livslang læring. Neste skritt er en...

Bilde av en som sitter og lærer foran en pc med hodetelefonene på

Hvordan manøvrere i landskapet av informasjon om klimarisiko

Med økende oppmerksomhet om finansiell risiko knyttet til klimaendringer etterspør finanssektoren nå mer informasjon om klima relevant for sine beslutninger. En ny rapport fra CICERO gjennomgår hva slags informasjon som i dag tilbys og hvordan ulike kilder kan brukes til å forstå klimarisiko.

Invitasjon: Videre arbeid med alternative referanserenter

Arbeidsgruppen som har utredet alternative referanserenter i Norge har tidligere anbefalt Nowa som et egnet alternativ. Arbeidet går nå inn i en ny fase hvor en bredere gruppe inviteres til å delta. Se Norges Banks hjemmeside for invitasjon og mer informasjon om arbeidet.

Kraftig vekst av kontaktløse betalinger

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i oktober ble utført 167,9 millioner kortkjøp, en vekst på 3,5 prosent i forhold til oktober 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 54 milliarder kroner, en økning på 2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.