Viktige endringer i norske kapitalkrav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viktige endringer i norske kapitalkrav

Med EØS-tilpasning av kapitalkrav skal norske banker risikomåles etter EU-regelverket. Det betyr at SMB-rabatten endelig innføres og Basel I-gulvet fjernes.

Utgangspunktet for saken som nå har vært på høring og som skal behandles i Finansdepartementet, er innføringen av den såkalte SMB-rabatten og fjerning av Basel-1 gulvet. Dette er Norge forpliktet gjennom EØS-avtalen til å gjøre, og i andre EU-land har dette lenge vært en realitet. Finans Norge har lenge jobbet for å få dette på plass.

SMB-rabatten

EU ønsker å bidra til at små og mellomstore bedrifter skal få litt enklere tilgang til kapital for å sikre omstillingsevnen på hele kontinentet. Derfor innførte EU en rabatt som reduserer bankenes kapitalkrav for den delen av utlån som går til små og mellomstore bedrifter. Det at denne rabatten endelig blir tatt inn også i det norske regelverket, vil bety mye for små og mellomstore bedrifter i hele Norge. Disse bedriftene, mange av dem rundt omkring i distriks-Norge, har bankene som sin viktigste eller eneste finansieringskilde. Dette kan bidra til å understøtte omstillingen i norsk økonomi. 

I tillegg pålegges norske myndigheter å fjerne det såkalte Basel 1-gulvet som har hindret de større bankene i Norge i å benytte hele risikoskalaen når de har klassifisert det enkelte lån.

Ulike effekter, bøtes med flat skjerpelse

Disse endringene slår ulikt ut for ulike banker, men summen av kapitalkrav reduseres totalt sett for bankene sett under ett. Departementet foreslår å løse dette ved en flat økning av systemrisikobufferen for alle banker. Samlet sett øker dette kapitalkravene sammenlignet med situasjonen før innføringen av SMB-rabatt og bortfall av Basel 1-gulvet. Som en konsekvens av dette er det ulike synspunkter blant bankene i Norge, og det leveres flere høringssvar knyttet til forslagene. 

Kapitalkravene bør ikke skjerpes

Det alle er enige om, er at det ikke er et behov nå for å øke kapitalkravene totalt sett i Norge. Finansdepartementet gir uttrykk for at dagens kapitalkravsnivå er tilpasset strukturelle sårbarheter og annen risiko i norsk økonomi, og forslagets formål er å opprettholde reelle kapitalkrav etter EØS-tilpasningen. Finansdepartementet har selv påpekt at skal det reelle kapitalkravet holdes uendret, bør systemrisikobufferen økes med omtrent ett prosentpoeng. 
 
Hvis det er slik at departementet mener at risikoen i Norge er høyere enn i resten av Europa, er det et betydelig dokumentasjonskrav som ikke er tilfredsstilt i dette høringsforslaget. 
 
Finans Norge understreker også at departementet nå bør beslutte helheten i kapitalkravene, skape forutsigbarhet og slå fast at det ikke skal gjennomføres ytterligere motvirkende tiltak mot effektene av EØS-tilpasningen, som skjerpet tilsynspraksis for interne modeller og pilar 2-tillegg.

 

Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no
Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no
12 nov

Finans Norge kapitalkravseminar 2019

Finans Norge inviterer 12. november til seminar om sentrale endringer i kapitalkravsregelverket. Endringstakten er fortsatt stor på dette feltet, og vi har satt sammen et faglig interessant program. Seminaret retter seg mot banksjefer og fagspesialiste...

14 nov

Betalingsformidlings-konferansen 2019

Finans Norge inviterer 14.-15. november til sin årlige betalingsformidlingskonferanse på Quality Hotel Expo, Fornebu. Konferansen er en viktig møteplass for alle som er interessert i digitalisering og betalingsformidling.