Trenger bedrifter til prosjekt om balanse mellom arbeid og familieliv

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Trenger bedrifter til prosjekt om balanse mellom arbeid og familieliv

Et EU-støttet prosjekt setter søkelys på fedrenes og menns del av omsorgsarbeidet i familiene. Prosjektet skal blant annet samle erfaringer fra bedrifter som jobber aktivt med å støtte de ansatte med balanse mellom arbeid og familieliv. Medlemsbedrifter oppfordres til å ta kontakt dersom man ønsker å delta i prosjektet.

Bilde av en krittavle der mor og far og barn er tegnet

God balanse mellom arbeid og familieliv understøttes i stor grad av den norske velferdspolitikken. Kollektive ordninger som full barnehagedekning, foreldrepermisjonsordning og rett til fri når barnet er sykt er viktige bidrag. Her ligger Norge langt foran mange andre land. Men bruken av ordningene er foreløpig skjevt fordelt mellom kjønnene. Nå skal et EU-støttet prosjekt sette søkelys på denne skjevfordelingen i Norge og i andre europeiske land.

– Det er positivt at prosjektet setter søkelyset på menn for å fremme likestilling. Dette er en vinkling Finans Norge støtter, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Men in care

«Men in Care - Workplace support for caring masculinities» er et treårig prosjekt. Norge deltar sammen med seks andre EU/EØS-land. Prosjektpartnere i Norge er Reform – ressurssenter for menn, Likestilt arbeidsliv i Agder, #Hunspanderer og Likestillings- og diskrimineringsombudet. Prosjektet har som mål å fremme menns omsorg for barn, eldre, partnere, kollegaer og dem selv, og vurdere hvordan kultur og andre forhold kan endres slik at menn kan ta en mer omsorgsfull rolle. Hvordan kan arbeidsplasser legge til rette for en god arbeid-familie-balanse for alle ansatte? Hva er «best pratice»? Ulike parter som arbeidstakere, fagforeninger, arbeidsgivere og familier skal involveres i prosjektet for å diskutere, lære og dele erfaringer.

Trenger bedrifter

I første fase av prosjektet skal det rekrutteres tre til fem norske bedrifter som utmerker seg med en god praksis på feltet arbeid-familiebalanse. Det skal deretter arbeides med ansatte og ledere, både for å kartlegge holdninger og praksis for å ta omsorgsoppgaver på alvor, og for å finne gode eksempler på tiltak som fungerer. Erfaringene fra prosjektet vil bli delt med de øvrige landenes partnerorganisasjoner, og målet etter tre år er både å ha innhentet mye ny kunnskap, og ha bidratt til en bedret organisasjonskultur i bedriftene som er omfattet. Det skal også utarbeides en nasjonal guide for bedrifter, med anbefalinger for å fremme balanse mellom arbeid og familieliv.

Stor samfunnsgevinst

Det er store samfunnsmessige gevinster knyttet til at menn tar en større del av omsorgsarbeidet i familiene. God balanse mellom yrkesliv og familieliv har stor betydning for arbeidstakernes motivasjon og produktivitet, samarbeidet mellom ledelse og ansatte, hvor fornøyd partnere er med parforholdet, relasjonen mellom far og barn, et mer inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø og mer mangfoldig rekruttering av arbeidstakere.

I et tidligere blogginnlegg (Likestilling går begge veier - men ikke i Norge) peker Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr på at det er diskriminering at fedre ikke har selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger. Finans Norge mener også at foreldrepermisjonen på sikt må likedeles mellom foreldrene. En mer likestilt foreldrepermisjon og lik opptjeningsrett vil gi både mor og far bedre muligheter til å satse både på familie og yrkeskarriere.