Ønsker tettere samarbeid med akademia

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ønsker tettere samarbeid med akademia

Måten vi bygger kompetanse er i endring og kontinuerlig kompetansepåfyll i arbeidslivet blir stadig viktigere.
– For å møte fremtidens kompetansebehov trenger vi kontinuerlig samarbeid mellom arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og myndigheter, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør, Runa Opdal Kerr i forbindelse med at Finans Norges har gitt innspill til regjeringens kompetansereform.

Foto av tre personer rundt en pult og en pc
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Finansnæringen står helt i frontlinjen av digitaliseringen av forretning og arbeidsliv, og jobber kontinuerlig for å utvikle og omstille egne ansatte til en ny digital hverdag. Både næringens erfaringer og nåværende utfordringer gjør Finans Norge til en nyttig bidragsyter i arbeidet med regjeringens kompetansereform.

– For finansnæringen er det særlig to spor i denne reformen som blir viktig fremover. Livslang læring i arbeidslivet og arbeidsrelevans i høyere utdanning, sier Opdal Kerr.

Livslang læring

Regjeringen legger frem stortingsmeldingen «Lære hele livet» våren 2020 og har i den forbindelse bedt om råd og innspill fra flere hold. Etter og videreutdanningsutvalget overleverte sin rapport NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne før sommeren.

I Finans Norges høringssvar til rapporten er det lagt vekt på:

 • Etablere samarbeid mellom arbeidsliv og akademia
 • Synliggjøre og tilgjengeliggjøre kompetansetilbud for arbeidslivet
 • Tilbudene må være fleksible, tilpassede og digitale
 • Kompetansen på klimarisiko og bærekraft må styrkes
 • Finansieringsordningene til utdanningssektoren må også fremme arbeidslivets behov
 • Behov for å dokumentere kompetanse i arbeidslivet
 • Behov for medfinansiering av kompetanseutviklingen

Arbeidsrelevans i høyere utdanning

Regjeringen har også varslet en stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning våren 2021. Studentene skal forberedes bedre på arbeidslivet og arbeidslivet skal få tilgang på relevant kompetanse som kan bidra til utvikling og omstilling.

Finans Norge har også gitt innspill til denne meldingen, med vekt på:

 • Tettere samarbeid med arbeidslivet med mer praksis/hospitering i løpet av studiene
 • Mer digital kompetanse inn i alle fag
 • Økt antall IKT-studieplasser
 • Mer tverrfaglig forståelse
 • Dyrke frem viktige egenskaper som omstillingsevne, digital forståelse, samarbeidsevner og formidlingsevner