Naturskadeordningen: Åpenbart mangelfullt utredet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Naturskadeordningen: Åpenbart mangelfullt utredet

Bilde av et hus midt i en flom
Foto: If

Dagens naturskadeordning fungerer godt, og til alle innbyggernes beste. Vi kan ikke gjennomføre store endringer i en så viktig ordning, uten at det er basert på et godt faktagrunnlag som alle kjenner seg igjen i, og uten å ha sett på konsekvensene.

Det påpeker direktør for skadeforsikring i Finans Norge, Hege Hodnesdal, etter å ha gått gjennom høringsuttalelsene til utredningen om naturskadeforsikringsordningen.

En rekke høringsinstanser har pekt på at utvalgets forslag er basert på beregninger av den reelle naturskadekapitalen, som det er knyttet sterk usikkerhet og uenighet om. Utvalget har også foreslått en ny ordning som ikke er konsekvensvurdert. Finans Norge har på vegne av et stort flertall av selskapene i Finans Norge gått sterkt mot forslaget fra utvalget.

– Når det er så stor usikkerhet om faktagrunnlaget utvalget har lagt til grunn for sine anbefalinger, og flere instanser påpeker at saken er mangelfullt utredet, da bør Justis- og beredskapsdepartementet be om en grundigere gjennomgang før man konkluderer med noe som helst, sier Hodnesdal.

Det er flere uavhengige vurderinger blant annet fra PwC som viser at beregningene som utredningen legger til grunn ikke er dekkende. Det illustrerer godt poenget om at saken er utilstrekkelig utredet. Utredningsinstruksen gir klare føringer og krav til beslutningsgrunnlaget og konsekvensvurderinger som ikke er tilfredsstilt i denne saken. Det har blant annet Regelrådet også påpekt.

Regelrådet svært kritisk

Regelrådet skriver i sin høringsuttalelse at forslaget rett og slett ikke er tilstrekkelig utredet, og mener dette bryter med utredningsinstruksen.

«Det er en svakhet ved utredningen at utvalget ikke har samordnet de ulike beskrivelsene av dagens situasjon og argumentene for og mot valgte tiltak på en bedre måte. Utredningen fremstår dermed som uferdig både hva gjelder analyse av situasjon i dag og virkninger av forslag til ny ordning», er dommen fra Regelrådet.

Bred støtte

Finans Norge tilhørte mindretallet i utvalget som påpekte den svært mangelfulle utredningen som gjelder vesentlig deler av flertallsforslaget. En rekke av høringsinstansene støtter nå dette mindretallets syn.

De fastslår at saken ikke er tilstrekkelig utredet til at man bør gjøre de foreslåtte endringene i naturskadeforsikringsordningen. Blant de kritiske høringssvarene finner vi som nevnt Regelrådet, men også Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Huseiernes Landsforbund, Oslo Kommune, Den norske Aktuarforening, Industriforsikring og Norsk Naturskadepool.

Godt fungerende ordning

Vi har en naturskadeordning som andre land misunner oss. Utvalget selv konkluderer med at den har tjent innbyggerne godt, og at den er effektiv, trygg og moderne. Det er en fullt ut privat finansiert og administrert ordning. Den sikrer at alle på en effektiv, rimelig og rettferdig måte er sikret mot naturskader, uavhengig av hvor i landet de bor, og uavhengig av egen økonomi.

Basert på konklusjonen om at ordningen har fungert godt, er det svært overraskende at man foreslår så store endringer.

– Det kan ikke være noe fornuft i å legge om denne ordningen så dramatisk i en tid hvor vi vil oppleve mer og mer naturrelaterte skader i Norge på grunn av klimaendringene, sier Hodnesdal.