Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven har gode hensikter, men treffer ikke riktig

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven har gode hensikter, men treffer ikke riktig

Regjeringen har fremmet et lovforslag om å styrke håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven ved å gi økt tilsyns- og håndhevingsmyndighet til Arbeidstilsynet. Finans Norge mener det ligger gode hensyn bak forslaget, men at det ikke treffer riktig. Det går frem av høringssvaret fra Finans Norge.

Bilde av storinget

Forslaget er fremmet etter at arbeids- og sosialdepartementet har fått tilbakemeldinger særlig fra byggenæringen om at det er utfordringer med å sikre etterlevelse av innleiereglene og at det foreligger en god del ulovlig innleie.

Et spørsmål om prinsipper

I arbeidsmiljøloven går det et grunnleggende skille mellom offentligrettslige og privatrettslige regler. Arbeidstilsynet håndhever de offentligrettslige reglene, mens de privatrettslige bestemmelsene må håndheves av kontraktspartene. Brudd på reglene om innleie- og likebehandlingsreglene håndheves i dag privatrettslig, altså ved arbeidstakers søksmål for retten.

Med regjeringens forslag svekkes dette skillet betraktelig. Det er prinsipielt utfordrende. At Arbeidstilsynet skal ha tilsyn med om vilkårene for innleie er oppfylt gjør at tilsynet gis i oppgave å vurdere til dels skjønnsmessige kriterier. Et tilsyn er ikke i tilstrekkelig grad egnet til å belyse faktum og gi nødvendig grunnlag for de vurderinger som må foretas. Av hensyn til forsvarlighet bør slike vurderinger skje gjennom domstolsbehandling som i dag.

Ikke riktig tiltak for å løse utfordringene

Finans Norges oppfatning er at forslaget om å tillegge Arbeidstilsynet en tilsyns- og håndhevingsmyndighet som i så stor grad forrykker det etablerte skillet mellom offentligrettslige og privatrettslige regler, verken er et hensiktsmessig eller forholdsmessig tiltak for å løse utfordringene. Finans Norge mener i stedet at andre tiltak kan og bør iverksettes. Gode informasjonskampanjer mot byggenæringen og andre utsatte næringer er et eksempel på tiltak som etter vår oppfatning svarer bedre på utfordringene.