Yrkesskader – Hvem rammes og hvordan rammes de?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Yrkesskader – Hvem rammes og hvordan rammes de?

Yrkesskaderapport for 2019 med oppdatert og detaljert informasjon om norske yrkesskader. Rapporten inneholder blant annet informasjon om hvilke yrkesgrupper og næringsgrupper som rammes oftest, og hvilke yrkesulykker og yrkessykdommer som er de vanligste. Kunnskap om hvorfor yrkesskadene oppstår, gir grunnlag for gode og målrettede skadeforebyggende tiltak.

Statistikken inneholder skader meldt til fram til og med 2017 og er basert på data fra de største og fleste forsikringsselskapene som opererer i Norge. Vi har samlet inn data fra om 85% av det norske yrkesskadeforsikringsmarkedet. Rapporten gir oss svar på hvilke yrker og næringer som er mest utsatt, og sier noe om hvilke typer yrkesskader som er vanligst.

Det tar ofte lang tid før en yrkesskades fulle konsekvens er kjent. For det første må det avklares årsakssammenheng mellom arbeidet og skadehendelsen. I tillegg kan det ta tid å avgjøre om skaden gir varig tap av arbeidsevne; det skal utbetales et erstatningsbeløp som skal dekke økonomisk tap fram til pensjonsalder. Derfor er ikke de nyeste yrkesskadene med i rapporten – skader som har blitt (eller vil bli) meldt etter 2017.   

I lov om yrkesskadeforsikring er forsikringsselskapene pålagt å føre et register over alle yrkesskader, og opplysninger fra dette registeret skal benyttes til skadeforebyggende arbeid. Medlemsselskapene i Finans Norge har blitt enige om et felles register for dette formålet – kalt «DAYSY». DAYSY-rapporten gir oss svar på hva slags skader som oppstår i ulike yrker og næringer.

Samlet for perioden 1991-2016 utgjør sykdomssakene bare 14 prosent av alle meldte yrkesskader, mens de utgjør 20 prosent av de totale erstatningene. Dette forholdet har vært om lag det samme de siste tre årene.

Figur antall yrkesskader og erstatningsbeløp 1991 til 2017

Ser vi på yrkene med flest arbeidsulykker er det ‘Pleie- og omsorgspersonale’, ‘Fiskere og fangstfolk’ og ‘Bygge- og anleggsarbeidere’ som er oftest utsatt. Erstatningene er størst innen bygg og anlegg, noe som forteller oss at yrkesskadene her er de mest alvorlige.

Figur på yrker med flest yrkesskader

De vanligste ulykkestypene er ‘Klem, støt’, ‘Forstuing, forvridning’ og ‘Knokkelbrudd’. Av disse typene er ‘Knokkelbrudd’ de dyreste, og ‘Forstuing, forvridning’ (naturligvis) billigere å erstatte. De fleste ulykkene går ut over rygg, skulder og arm.

Figur på de mest vanligste ulykkestypene

Når det kommer til hyppigst forekommende yrkessykdommer er sykdommer i luftveiene (KOLS, astma, pleuritt og lignende), allment og uspesifisert (allergi, infeksjonssykdommer, forgiftning og annen generell smerte), og hørsel- og øre- skader de vanligste. Øresykdommene gir i snitt minst erstatning av disse.

Figur på de mest vanligste yrkessykdommene