Mangel på IT-kompetanse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mangel på IT-kompetanse

KOMPETANSESJEKKEN 2019: 9 av 10 finansbedrifter forventer at digitaliseringen av forretning og samfunn vil stille høyere krav til kompetanse fremover. Næringen etterspør mer kompetanse på teknologi og digital forretningsutvikling – i sterk konkurranse med resten av arbeidslivet. 

Kompetansesjekken 2019 avdekker økt etterspørsel etter IT-kompetanse. Finansbedriftene har tradisjonelt hentet denne type kompetanse utenifra, enten ved å outsource eller å bruke konsulenter. De senere årene har næringen også rekruttert nyansatte med IT-bakgrunn. Samtidig svarer bedriftene at IT-utviklere og programmerere både vanskelig å få tak i og å beholde.

Mangler nyutdannede spisskompetanse?

Mange virksomheter får ikke tak i den IT-kompetansen de ønsker, til tross for at det finnes en del arbeidsledige IKT-kandidater. Regjeringens Kompetansebehovsutvalg mener at dette kan skyldes et misforhold mellom arbeidsgivernes krav og forventninger og kvalifikasjonene til nyutdannede kandidater. Manglende spisskompetanse blant IKT-kandidater er den hyppigste årsaken til at bedrifter har utfordringer med å få rekruttert rett IKT-kompetanse. Kompetansebehovsutvalget peker blant annet på at:

IKT-kompetanse består i stor grad av flere undergrupper som i begrenset grad kan erstatte hverandre. Når bedriftene heller velger å la stillinger stå ubesatt enn å ansette noen med feil IKT-bakgrunn, er det et signal om at det er dyrt eller krevende å tilføre relevant kompetanse til ansatte som trenger det.

Dette understreker behovet for tettere kontakt mellom arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene for å utvikle den spisskompetansen innen IT-teknologi som arbeidslivet trenger fremover.

Alle trenger digital kompetanse

I tillegg til spisskompetanse innen IT-teknologi er «digital kompetanse» i dag å anse som basiskompetanse på lik linje med lesing, skriving, regning og muntlig fremstillingsevne. I Kompetansesjekken 2019 fremheves digitale ferdigheter, god innsikt i IT-verktøy og evne til å ta i bruk ny teknologi som noen av de viktigste ferdighetene for ansatte i finansnæringen fremover. Systematisk utvikling av egne ansatte i digital kompetanse blir derfor kritisk.

I 2018 lanserte næringen, gjennom Finansnæringens autorisasjonsordning (FinAut), et eget rammeverk for digital kompetanse. Formålet med dette rammeverket er å definere anbefalte krav til digital kompetanse for ansatte i næringen. Finans Norge har sammen med FinAut gjennomført en undersøkelse for å kartlegge ansattes digitale basiskompetanse og avdekke eventuelle hull. Kartleggingen har gitt finansbedrifter som deltok et verktøy til mer treffsikker kompetanseutvikling.

Nye fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

Finansnæringen har lenge stått helt i frontlinjen av digitaliseringen av forretning og arbeidsliv, og mange bedrifter jobber kontinuerlig for å utvikle og omstille egne ansatte til en ny digital hverdag, for eksempel gjennom apper eller e-læringssystemer.

Men ikke alle bedrifter har ressurser til å utvikle egne tilbud til kompetansepåfyll i arbeidshverdagen. Finans Norge mener derfor det er svært positivt at regjeringen satser på utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Tilbudene utvikles i tett samarbeid med akademia og næringslivet, og skal kunne kombineres med tilnærmet full jobb. Foreløpig er det bevilget midler til 16 slike tilbud i år. Les om de konkrete tilbudene her. Dette blir kjærkomne tilbud for arbeidslivet, særlig for små bedrifter som ikke har ressurser til å utvikle slike tilbud internt.

Kompetansepolitikken i endring

Skoleklasse med lærer. Foto.
Regjeringens nye kompetansereform er svært viktig for Finans Norge, da finansnæringen særlig er opptatt av livslang læring i arbeidslivet og arbeidsrelevans i høyere utdanning.

Måten vi bygger kompetanse er i endring. Kontinuerlig kompetansepåfyll i arbeidslivet og livslang læring blir viktigere. Dette krever et tettere samarbeid mellom arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og myndigheter. Finans...