Kompetansepolitikken i endring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kompetansepolitikken i endring

Måten vi bygger kompetanse er i endring. Kontinuerlig kompetansepåfyll i arbeidslivet og livslang læring blir viktigere. Dette krever et tettere samarbeid mellom arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og myndigheter. Finans Norge jobber nå med innspill til regjeringens kompetansereform.

Skoleklasse med lærer. Foto.
Regjeringens nye kompetansereform er svært viktig for Finans Norge, da finansnæringen særlig er opptatt av livslang læring i arbeidslivet og arbeidsrelevans i høyere utdanning.

Finansnæringen står helt i frontlinjen av digitaliseringen av forretning og arbeidsliv, og jobber kontinuerlig for å utvikle og omstille egne ansatte til en ny digital hverdag. Både næringens erfaringer og nåværende utfordringer gjør Finans Norge til en nyttig bidragsyter i arbeidet med kompetansereformen. For finansnæringen er det særlig to spor i denne reformen som blir viktig fremover:

 1. Livslang læring i arbeidslivet og
 2. arbeidsrelevans i høyere utdanning.

Lære hele livet

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding «Lære hele livet» våren 2020. Formålet er en kompetansereform i arbeidslivet for at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Arbeidet med kompetansereformen involverer også universiteter og høyskoler, som tilbydere av videreutdanning. Finansnæringen har bl.a. etterspurt mer bistand fra akademia for å være faglig i front.

I forbindelse med kompetansereformen har regjeringen bedt om råd fra flere ekspert- og partssammensatte utvalg:

Sistnevnte er nå på høring med frist 23. september. Finans Norge arrangerer en workshop 5. september for å blant annet diskutere finansnæringens innspill i høringen.

Arbeidsrelevans i høyere utdanning

Regjeringen har også varslet en stortingsmelding om arbeidsrelevans våren 2021. Studentene skal forberedes bedre på arbeidslivet og arbeidslivet skal få tilgang på relevant kompetanse som kan bidra til utvikling og omstilling. Departementet har bedt om innspill til arbeidet med stortingsmeldingen med frist 15. september i år. Stikkord for Finans Norges innspill vil være:

 • Tettere samarbeid med arbeidslivet med mer praksis/hospitering i løpet av studiene
 • Mer digital kompetanse inn i alle fag
 • Økt antall IKT-studieplasser
 • Mer tverrfaglig forståelse
 • Dyrke frem viktige egenskaper som omstillingsevne, digital forståelse, samarbeidsevner og formidlingsevner

Workshop 5. september

Kompetansesjekken 2019 bekrefter at finansnæringen har et økende behov for kompetanse på teknologi. Samtidig hentes kompetanse innenfor digitalisering utenifra - i sterk konkurranse med resten av arbeidslivet, mens kompetansebehov på andre området i større grad dekkes med intern utvikling. Å lykkes med kompetanseomstillingen, særlig når det gjelder digital kompetanse, blir derfor en sentral utfordring for næringen fremover. Hvordan kan bedriftene utvikle og omstille egne ansatte samtidig som de er i jobb? Dette og følgende spørsmål stilles når Finans Norge arrangerer workshop om kompetansepolitikk 5. september.

 1. Hvilke endringer i etter- og videreutdanningstilbudet er nødvendig?
 2. Hvordan dokumentere opparbeidet kompetanse i arbeidslivet?
 3. Hvilke myndighetstiltak og/eller arbeidsgivertiltak kan lette arbeidstakers omstilling ved ufrivillig avgang? - Hvilket ansvar har arbeidstaker selv?
 4. Hvordan skal bedriftene bygge opp kompetanse på klimarisiko?

Til workshopen har vi invitert aktører fra næringen, arbeidstakersiden, myndigheter og utdanningsinstitusjoner.

Ta gjerne kontakt med Elin dersom du ønsker å bidra med innspill til høringene eller delta i workshopen.