Vellykket kontaktmøte med finansministeren

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vellykket kontaktmøte med finansministeren

Tirsdag møtte representanter fra Finans Norge finansminister Siv Jensen til sitt halvårlige kontaktmøte. 

På dagsordenen sto blant annet tema som hvitvasking, kapitalkravsregelverket, naturskadeordningen, egen pensjonskonto, finansskatt m.m.

Ny hvitvaskingslov er en betydelig forbedring

Finans Norge har understreket den sentrale rollen og ansvaret til bankene i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det ble understreket i møte med finansminister Siv Jensen at myndighetene bør sikre et tett samarbeid mellom næringen og relevante myndigheter i arbeidet mot hvitvasking

Selv om den nye hvitvaskingsloven er en betydelig forbedring, er det fremdeles en rekke spørsmål som ikke er blitt avklart. Tilstrekkelig og god veiledning fra, og godt samarbeid med tilsynsmyndighetene er derfor viktig.

EU-tilpasning av kapitalkrav for banker

Finans Norge ga uttrykk for at man var svært fornøyd med at departementet ikke følger opp tilsynets forslag om regional systemviktighet, og at resiprositet vektlegges i vurderingen av regelverks-tilpasninger. Eventuelle skjerpelser av generelle kapitalkrav må avspeile faktisk forhøyet makro- og systemrisiko og begrenses til tiltak som anerkjennes av andre jurisdiksjoner.

Finans Norge ba finansministeren legge vekt på harmonisering av regelverk ved vurdering av framtidige regelverkstilpassinger. Generelle krav bør fastsettes som pilar 1-krav, og pilar-2 krav bør kun gjelde foretakspesifike forhold.

Finans Norge ba derfor finansministeren foreta en nærmere vurdering av norsk pilar 2-praksis, og sikre iverksettelse og oppfølging av relevante retningslinjer fra EBA, som tilstreber en harmonisert tilsynspraksis i EU.

Viktig med et godt system for innføring av egen pensjonskonto

Innføringen av egen pensjonskonto er et stort og viktig grep. Det er imidlertid svært komplisert, angår mange nordmenn, og vil ha stor betydning for pensjonsmarkedet. Det er derfor viktig at man legger et godt grunnlag for en vellykket gjennomføring.  

Finans Norge er positive til at man er invitert til å delta i departementets gjennomføringsgruppe, men understreket også betydningen av å få med representanter fra livselskapene i dette arbeidet.

Mangelfull utredning av naturskadeordningen

Finans Norge mener at utredningen (NOU 2019:4) inneholder vesentlig feil og mangler. Kritikken retter seg mot at utredningen bygger på et feilaktig grunnlag og mangelfulle utredninger. Finans Norge foreslo derimot at utvalget raskt kan iverksette justeringer som gir transparens, åpenhet, ekstern representasjon og kvalitetssikrede premiebeslutninger. Dette er forslag som raskt vil kunne bli gjennomført.

Kritisk til finansskatt

Som kjent er Finans Norge svært kritisk til innretningen på finansskatt, altså en ekstraskatt på lønnsgrunnlaget på fem prosent, samt to prosentpoeng høyere selskapsskatt. Dette ses på som en kontraproduktiv skatt på arbeidsplassene i en av landets mest verdiskapende næringer.

I den forbindelse har Finans Norge engasjert Copenhagen Economics og PWC for å gjøre samfunnsøkonomiske beregninger av konsekvenser av finansskatten. Dette skal presenteres til departementet når rapportene foreligger.

Tiltakene mot forbrukslån fungerer

Etter at en rekke tiltak ble satt i verk mellom 2018 og 2019 for å redusere veksten i forbrukslån, kan det se ut til at veksten har avtatt. Det rapporteres nå om null-vekst i første kvartal, og at de fleste forbruksbankene forventer en reduksjon i forbruksgjelden i 2019.

Finans Norge redegjorde i tillegg for sine syn på prioriterte tiltak i oppfølging av kapitaltilgangsutvalget og norske referanserenter.