Spennende forslag om kompetanseutvikling i arbeidslivet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Spennende forslag om kompetanseutvikling i arbeidslivet

Regjeringens ekspertutvalg for etter- og videreutdanning overleverte sin utredning til Kunnskapsdepartementet i dag.  Utvalget kommer med flere forslag som kan bidra til at utdanning og arbeidsliv knyttes tettere sammen.

Etter- og videreutdanningsutvalget har vurdert hvordan endringer i arbeids- og samfunnslivet vil påvirke behovet for å lære hele livet. Utvalget har videre vurdert om utdanningssystemet er i stand til å imøtekomme disse behovene, om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode og om virkemidlene samlet sett er tilpasset fremtidens behov.

Bort fra tanken om at man utdanner seg bare én gang

Utvalget peker på at dagens arbeidsliv i større grad krever at vi går inn og ut av utdanning og opplæring. Derfor må utdanningssystemet tilpasses. Utvalget foreslår hele 50 ulike tiltak knyttet til:

  • Tilpassinger av dagens utdanningssystem til en situasjon der vi skal lære hele livet: Utvalget har identifisert hindre, barrierer og unødvendige kostnadsdrivere i dagens system, f.eks. knyttet til finansieringsordningen av universiteter og høyskoler og studiestøttesystemene fra Lånekassen.
  • Nye ordninger som stimulerer til livslang læring: Utvalget anbefaler et nytt program som skal finansiere arbeidslivsrettet opplæring for personer i jobb. Utvalget anbefaler også at utdanning skal tilbys i kortere enheter, og utvidede muligheter for å kreve egenbetaling fra deltakerne for å i større grad få til et spleiselag mellom det offentlige og næringslivet.

Les mer om utvalgets forslag i NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Regjeringen er i gang med en kompetansereform

På pressekonferansen trakk kunnskapsminister Jan Tore Sanner frem flere tiltak som allerede er under utvikling i regjeringens kompetansereform:

Workshop om finansnæringens posisjon i kompetansepolitikken

Utvalgets rapport er et viktig grunnlag for regjeringens kompetansereform. Rapporten fra utvalget sendes ut på høring med høringsfrist 23. september. 

I denne forbindelse planlegger Finans Norge en workshop 5. september med deltakere fra næringen, arbeidstakersiden, utdanningsinstitusjoner, studenter, politikere og andre interessenter. Workshopen skal danne grunnlag for finansnæringens innspill til stortingsmelding om kompetansereformen «Lære hele livet» våren 2020.Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bidra med innspill eller delta i workshopen.