Solide og lønnsomme pensjonsforetak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Solide og lønnsomme pensjonsforetak

FINANSIELT UTSYN: – Finans Norge er svært fornøyd med at Finanstilsynet i sin publikasjon «Finansielt utsyn» nok en gang bekrefter at norske pensjonsinnretninger er solide og oppnår god avkastning, til tross for et lavt rentenivå og en stadig økende levealder i befolkningen», sier direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz.

– Samtidig konstaterer vi i likhet med Finanstilsynet at pensjonsinnretningene påvirkes av markedsutviklingen. Dagens regelverk for garanterte pensjonsprodukter gjør at kundenes pensjonsmidler må forvaltes kortsiktig og med lav risiko, hvilket fører til lav forventet avkastning og tap av kjøpekraft, samt manglende lønnsomhet og konkurranse i markedet.

Kierulf Prytz viser til at Finans Norge tidligere har gitt støtte til kapitaltilgangsutvalget anbefaling om at det bør legges til rette for at garanterte pensjonsprodukter kan forvaltes med vesentlig høyere aksjeandel, og at det derfor er svært positivt på at Finansdepartementet har gitt Finanstilsynet i oppdrag å utarbeide utkast til regelverksendringer for slike produkter.

– Regelverket for garanterte pensjonsprodukter regulerer en stor del av nordmenns pensjonsformue, og vil gjelde i lang tid fremover. På bakgrunn av den utredningen som ble lagt frem i 28. september i fjor i regi av Finansdepartementet, opplever vi nå at det er et bredt ønske blant høringsinstansene om å benytte denne anledningen til å foreta de endringene som er nødvendig for å kunne gi pensjonskundene bedre forventet avkastning, og bidra til økt lønnsomhet og konkurranse i markedet for disse produktene», sier Kierulf Prytz.  

– Vi imøteser Finanstilsynets forslag til regelverksendringer for garanterte produkter som er ventet innen 30. juni, og Finansdepartementets videre oppfølging av disse forslagene.

Norske banker er bedre rustet

FINANSIELT UTSYN: Bankenes kjernekapital som andel av forvaltningskapitalen har økt de siste ti årene, og bankene oppfyller nye likviditetskrav, skriver Finanstilsynet i Finansielt utsyn juni 2019.

Klimarisiko og finansiell stabilitet

FINANSIELT UTSYN: Klimarisiko er ikke en trussel mot finansiell stabilitet hvis finansnæringen håndterer klimarisikoen på en god måte i sine egne porteføljer.