Ny vurdering av boliglånsforskriften

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny vurdering av boliglånsforskriften

Gjeldende boliglånsforskrift opphører ved utgangen av året, men Finansdepartementet har nå gitt Finanstilsynet i oppdrag å vurdere om forskriften bør videreføres, eventuelt med justeringer.

Norske myndigheter anser nivået på husholdningenes gjeldsbelastning som den mest alvorlige sårbarheten i det norske finansielle systemet, og boliglånsforskriftens formål er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld. Det internasjonale valutafondet (IMF) har nylig anbefalt at forskriften opprettholdes.

Finanstilsynet skal avgi den nye vurderingen innen 10. september i år, der det blant annet skal redegjøres for:

  • utviklingen i husholdningenes gjeld og bolig­prisene samt virkninger av boliglånsforskriften
  • hvordan forskriften har påvirket bankenes utlåns­praksis og hvilke effekter de særskilte Oslo-kravene har hatt
  • bankenes bruk av fleksibilitetskvoten og hvordan ulike grupper av befolkningen, som ulike alders- og inntektsgrupper, påvirkes av forskriftens forskjellige krav
  • behovet for justeringer i boliglånsforskriften i lys av forbrukslånsforskriften

Ved forrige vurdering våren 2018 ga Finans Norge uttrykk for forståelse for myndighetenes bekymring for husholdningenes gjeldsbelastning, men vektla samtidig et prinsipielt syn om at kredittvurderinger og utlånspraksis fullt ut bør være bankenes eget ansvar. Det ble også fremhevet at forskriftens negative virkninger, som uønskede fordelingseffekter, dempes med en tidsavgrenset regulering og en vesentlig fleksibilitetskvote. Finans Norge mente at de særskilte Oslo-kravene burde avvikles og at fleksibilitetskvoten - av hensyn til svært ulike, men høyst kredittverdige forbrukere - som et minimum burde være 10 prosent i hele landet.

Spørreundersøkelse blant Finans Norges medlemmer

I gjennomføringen av en ny vurdering av boliglånsforskriften, vil Finans Norge foreta en grundig og bred prosess mot medlemmene.

Blant annet vil Finans Norge nå gjennomføre en spørreundersøkelse mot medlemmene som er banker, som alle oppfordres til å besvare undersøkelsen. Resultatene av undersøkelsen vil bli sterkt vektlagt i utformingen av Finans Norges høringsuttalelse.