Norges Bank hever styringsrenten til 1,25 prosent

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges Bank hever styringsrenten til 1,25 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent. Etter Norges Banks vurdering er det mest sannsynlig at renten vil bli satt videre opp i løpet av året. Finansdepartementet har samtidig besluttet å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019.

Rentebeslutningen ble publisert sammen med årets andre pengepolitiske rapport, der Norges Bank presenterer sine vurderinger av den økonomiske utviklingen internasjonalt og i Norge, med prognoser for en rekke sentrale økonomiske størrelser.

God vekst i norsk økonomi tilsier enda høyere styringsrente

Som begrunnelse for beslutningen om å heve styringsrenten vises det til god vekst i norsk økonomi, med over normal kapasitetsutnytting og underliggende prisvekst litt høyere enn inflasjonsmålet. I vurderingen legger Norges Bank vekt på at pengepolitikken fortsatt er ekspansiv.

Samtidig bidrar handelskonfliktene til betydelig usikkerhet om utviklingen internasjonalt. Usikkerhet om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at styringsrenten økes noe videre.

Renteprognosen på lengre sikt endres lite  

Norges Banks prognoser tilsier at oppgangen i norsk økonomi vil bli litt sterkere det neste året enn tidligere anslått. Det er imidlertid også utsikter til svakere vekst og lavere renter internasjonalt. Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang det neste året enn det Norges Bank anslo i forrige pengepolitiske rapport, men rentebanen er lite endret lenger frem i tid. Med en renteutvikling i tråd med prognosen anslår Norges Bank at prisveksten vil holde seg nær inflasjonsmålet på 2 prosent i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten holder seg lav.

– Planen nå er at vi hever renten to ganger til i tiden fremover. Vi venter at boliglånsrenten vil være rundt 3,4 prosent om et par år, skriver Norges Bank i forbindelse med rentebeslutningen.

Uendret motsyklisk kapitalbuffer for bankene

Som anbefalt av Norges Bank har Finansdepartementet i dag besluttet å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019. Dette innebærer at kravet øker fra 2 til 2,5 prosent fra 31. desember 2019, som besluttet i desember 2018.

Styringsrenten med usikkerhetsvifte 1)
Prosent. 1. kv. 2013 – 4. kv. 2022 2)

Rentevifte 20.06.19.png