Klimarisiko og finansiell stabilitet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Klimarisiko og finansiell stabilitet

FINANSIELT UTSYN: Klimarisiko er ikke en trussel mot finansiell stabilitet hvis finansnæringen håndterer klimarisikoen på en god måte i sine egne porteføljer.

Ifølge Finanstilsynet er klimarisikoen i norske finansforetak betydelig og kan i enkelte scenarioer ha betydning for finansiell stabilitet. Det er særlig omstillingen til et lavutslippssamfunn som knyttes til risiko for finansiell ustabilitet på mellomlang sikt. Finanstilsynet viser til at uventede og brå klimarelaterte endringer, som kraftig økning i karbonavgifter, vil kunne svekke lønnsomheten i karbonintensive næringer. Gjennom andrerundeeffekter vil også andre næringer kunne svekkes med et betydelig produksjonsfall i norsk økonomi, og i et slikt scenario peker Finanstilsynet på at bankenes utlånstap vil øke og verdien av verdipapirporteføljene til pensjonsinnretningene falle.

– Klimaendringer er en viktig samfunnsutfordring. Derfor er klimarisiko viktig for finansnæringen, sier direktør for bærekraft i Finans Norge, Agathe Schjetlein.

Hun viser til at det er et sterkt gjensidig forhold mellom finanssektoren på den ene siden, og klima- og bærekraftmål på den andre siden.

– Dette stiller store krav til en stabil og velfungerende finansiell sektor, sier Schjetlein.

Schjetlein peker også på at klimarisiko håndteres gjennom gjeldende soliditets- og kapitalkrav til finansnæringen, og at den økte usikkerheten som følger av klimaendringene ikke bare er en trussel, men også åpner opp for nye muligheter.

– Mange norske bedrifter vil være godt posisjonert for å utvikle fremtidsrettede løsninger som sikrer og styrker virksomhetenes lønnsomhet, soliditet og konkurransekraft. Dette gjelder også for den norske finansnæringen, sier Schjetlein.  

Hun viser til at en samlet finansnæring i Norge har blitt enige om hvordan næringen kan integrere klimarisiko i finansielle beslutninger og dermed bidra til en tydelig bevegelse mot et mer bærekraftig samfunn frem mot 2030, gjennom næringens eget veikart for grønn konkurransekraft. Veikartet presenterer en rekke anbefalinger som skal bidra til å oppfylle ambisjonen om en grønn og lønnsom finansnæring i 2030. Gjennom veiledning, krav og forventninger, kan finansnæringen bidra til nødvendige endringsprosesser som reduserer klimarisiko og samtidig skaper nye forretningsmuligheter.

– Slik skapes verdier for oss, og for dem vi samhandler med, påpeker Schjetlein.

Hun trekker frem viktigheten av kunnskapen som bygges i finansnæringen, også må speiles i en tilsvarende kunnskap og forståelse i Finanstilsynet.

–Det er derfor behov for at Finanstilsynet nå kartlegger og analyserer konsekvenser som følge av klimaendringer, i tråd med sitt oppdrag for å vurdere finansiell stabilitet og risiko, sier Schjetlein.

Norske banker er bedre rustet

FINANSIELT UTSYN: Bankenes kjernekapital som andel av forvaltningskapitalen har økt de siste ti årene, og bankene oppfyller nye likviditetskrav, skriver Finanstilsynet i Finansielt utsyn juni 2019.

Solide og lønnsomme pensjonsforetak

FINANSIELT UTSYN: – Finans Norge er svært fornøyd med at Finanstilsynet i sin publikasjon «Finansielt utsyn» nok en gang bekrefter at norske pensjonsinnretninger er solide og oppnår god avkastning, til tross for et lavt rentenivå og en stadig økende levealder i befolkningen», sier direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz.