Hovedstyremøte i Finans Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hovedstyremøte i Finans Norge

Onsdag 5. juni var det hovedstyremøte i Finans Norge. Møtet ble avholdt hos Gjensidige. Tre nye fintech-medlemmer ble innvilget medlemskap, og styret diskuterte innretningen av kapitalkrav i Norge.

Innretning av kapitalkrav

Styret fikk en oppdatering på Finans Norge sitt arbeid med EØS-tilpasning av kapitalkravene for bank. Finans Norge fikk gjennomslag for at det ikke skal innføres et regionkriterium i reglene for systemviktige banker. Når Basel-gulvet fjernes og SMB-rabatten innføres, ønsker imidlertid både Finanstilsynet og Finansdepartementet å innføre kompenserende tiltak for å opprettholde kapitaliseringen av bankene. Finans Norge understreker at dette må skje på en måte som ikke har konkurransevridende effekter. Styret sluttet seg til dette, og understreket at dette er en høyt prioritert sak.

Gjeldsinformasjon

Fra 1. juli skal alle tilbydere av usikret kreditt koble seg opp til de tre gjeldsregistrene som har fått konsesjon, og levere nødvendig informasjon om den enkeltes gjeldssituasjon til disse. Långivere skal benytte gjeldsinformasjonstjenestene til å sjekke kundenes gjeldssituasjon før de innvilger lån. Finans Norge eier ett av disse selskapene – Norsk Gjeldsinformasjon AS. Selskapet er godt i rute, og har sikret seg en god markedsandel.

Handlingsplan for grønn konkurransekraft

Finans Norge har i tett dialog med medlemsselskapene utarbeidet en handlingsplan for oppfølging av veikartet for grønn konkurransekraft i finansnæringen. Hovedstyret fikk presentert handlingsplanen, og vedtok denne. Handlingsplanen inneholder 21 konkrete tiltak som nå skal gjennomføres. Det pågår et svært godt arbeid i norsk finansnæring med bærekraft, og det er stor entusiasme for oppfølgingen av veikartet.

Nye medlemmer

Hovedstyret ga tilslutning til medlemskap i Finans Norge for tre fintech-selskap. Monner, Kron og Lendo er nye medlemmer i Finans Norge. Vi ønsker dem velkomne!