Revidert nasjonalbudsjett: Forebygging av naturskade

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Revidert nasjonalbudsjett: Forebygging av naturskade

Regjeringen er åpen for å gå igjennom naturskadeforsikringsordningen i forhold til klimautfordringer. Klimarisikoutvalget anbefalte at den norske naturskadeforsikringsordningen burde gjennomgås med sikte på om den kunne fungere bedre i forhold til kommende klimautfordringer og forebyggende effekt.

Regjeringen viser til Klimarisikoutvalget og skriver i RNB at «Naturskadeforsikringsordningen sikrer bred tilgang til forsikring mot naturskade, men kan gi manglende insentiver til skadeforebygging for forsikringskundene og i kommunenes arealplanlegging. Utvalget mener derfor at en bør se på sammenhengen mellom insentiver og forebygging.»

Videre skriver regjeringen at den «vil vurdere om kryssende hensyn tilsier en slik gjennomgang av naturskadeforsikringsordningen som utvalget foreslår.»

Dette er langt på vei i tråd med det Finans Norge ba om i høringen om Klimarisikoutvalgets rapport, og vi ser positivt på at regjeringen nå uttrykker åpenhet for å følge opp dette og utrede også denne svært viktige siden av naturskadeforsikringsordningen.