Støtter opprettelsen av register over reelle rettighetshavere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter opprettelsen av register over reelle rettighetshavere

REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Finans Norge støtter opprettelsen av et nasjonalt register over reelle rettighetshavere. Opprettelsen av et slikt nasjonalt register er et krav etter EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Det bevilges nå 20 mill. kroner til opprettelsen.

Finans Norge har imidlertid hatt kritiske merknader til hvordan reelle rettighetshavere faktisk skal identifiseres etter lov om register over reelle rettighetshavere og hvitvaskingsloven § 14 (definisjonen er identisk).

Slik loven nå er formulert åpner den for registrering av et meget stort antall reelle rettighetshavere.

Det vil gjøre det svært krevende å få registrert informasjon som er både korrekt og relevant, og det vil også kunne lede til at det registreres en stor mengde informasjon som er til begrenset nytte for banker og andre finansinstitusjoner i deres arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering. Arbeidet med å fastslå hvem som faktisk eier/har reell kontroll over kunden synes etter loven og forarbeidene å bli uforholdsmessig omfattende og ikke i harmoni med at tiltak skal gjennomføres på bakgrunn av en risikobasert tilnærming. Dette er synspunkter Finans Norge har fremført både i høringssammenheng og overfor Stortingets finanskomite.

Finans Norge merker seg at et flertall i finanskomiteen i Innst. 143 L «…ber regjeringen presisere i forskrift hvem som skal identifiseres som reelle rettighetshavere i henhold til lov om register over reelle rettighetshavere.» Det er for øvrig også et behov for utfyllende forskrifter til flere av lovens bestemmelser før det kan dannes et klart bilde av hvor effektivt dette registeret blir.

Finans Norge imøteser forskrifter som klargjør situasjonen og tilrerettelegger for at registeret kan bli et viktig hjelpemiddel i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.