Regionbankene ikke systemviktige

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Regionbankene ikke systemviktige

Fullt gjennomslag for Finans Norges synspunkter. Finansdepartementet endrer ikke regler for identifisering av systemviktige banker.

Bankskilt. Illustrasjonsfoto.
Foto: Adobe Stock Photo.

Systemviktige banker har et høyere kapitalbufferkrav enn andre banker. I Norge er DNB og Kommunalbanken identifisert som systemviktige. Finanstilsynet fremmet i oktober i fjor et forslag om at de store regionalbankene også skal identifiseres som systemviktige. Finansdepartementet har nå, etter å ha hatt Finanstilsynets forslag på høring, konkludert med at kriteriene for systemviktighet ikke bør endres.

– Finans Norge er svært tilfreds med at Finansdepartementet har lyttet til næringens synspunkter i denne saken, og bidrar til at likere konkurransevilkår for banker som opererer i Norge, sier direktør for næringspolitikk i Finans Norge, Ole Morten Geving.

Beslutning i tråd med næringens synspunkter

Finansdepartementets konklusjon er i tråd med Finans Norge og finansnæringens vektlegging av at systemviktighet bør utmåles på bakgrunn av nasjonal, og ikke regional, systemviktighet.

– Det er avgjørende for norske bankers konkurransekraft at innretningen av bufferkrav for systemviktighet bør følge intensjonen i EU-regelverket og Baselstandardene. Finanstilsynets forslag ville innebære at norske regionbanker måtte oppfylle et høyere bufferkrav for systemviktighet enn 25 av i alt 29 globalt systemviktige banker. Et slikt krav står ikke i forhold til den risiko norske regionbanker representerer, sier Geving.

Det er også viktig å unngå særnorske kapitalkrav, som bidrar til å svekke konkurranseevnen for nasjonale aktører, mot internasjonale konkurrenter.

– Vi er svært tilfreds med at Finansdepartementet deler våre vurderinger rundt dette, og har valgt å ikke gjennomføre Finanstilsynets forlag, sier Geving.

Departementet varsler ny høring om endringer i bankenes kapitalkrav

Finansdepartementet skriver i pressemeldingen at de om kort tid sende på høring utkast til mulige tilpasninger i de norske kapitalkravene som kan forhindre uønskede svekkelser av kapitalnivået, og samtidig bidra til likere kapitalkrav for norske og utenlandske bankers virksomhet i Norge. Finansdepartementet skriver at endringer i systemrisikobufferkravet og innføring av gulv for risikovekting av utlån med sikkerhet i eiendom kan være særlig egnet for disse formålene.

Finans Norge vil følge utviklingen på dette området, og fortsette arbeidet for like rammebetingelser for alle aktørene som opererer i det norske markedet. Det er viktig at endringer i kapitalkravene skjer koordinert, og forutsigbart, slik at ikke endringer i kapitalkravene bidrar til ulike konkurransevilkår i markedet, og risiko for at bankenes utlånskapasitet overfor næringslivet trekkes ned.