Internasjonal annerkjennelse til Finans Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Internasjonal annerkjennelse til Finans Norge

Finans Norge var forrige uke i Genève sammen med en norsk delegasjon fra Justisdepartementet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Utenriksdepartementet, NVE, Meteorologisk institutt og Statens Vegvesen. Her ble flere viktige eksempler på samarbeid initiert av Finans Norge trukket frem.

Geneve-møte. Foto.

Konferansen ble gjennomført som en del av arbeidet til Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (Sendai). Sendai er det globale rammeverket for å forebygge og styrke samfunnet mot naturskapte og menneskeskapte katastrofer. UNISDR leder FNs Sendai arbeid, hvor det norske Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap er nasjonal koordinator..

Av initiativ som er tatt i Norge ble det blant annet trukket frem:

  • Naturfareforum, som er et privat - offentlige samarbeid med den norske tverrsektorielle plattformen for naturfarer
  • Samarbeidsavtalen mellom Finans Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Forsikringsbransjens vilje til å dele risikodata for forebyggingsmål

Behov for risikodata

Konferanse følger opp Finans Norges deltakelse i FNs europakonferanse i Roma i november 2018 og på deres workshop i Brussel i mars i år. Konferansen er også relevant for EUs taxsonomiarbeid innen forebygging og klimarisiko hvor Norge vil følges opp blant annet gjennom Naturfareforum, den nasjonale plattformen.

Klimaendringene innebærer økende naturkatastrofer verden over som særlig rammer sårbare land med svak infrastruktur, men man ser en klar økning også i Norge med økte skader. Behovet for å forstå, samle og systematisere risikoinformasjon er stort. Forsikringsbransjens data og deres metode for å forstå risiko gjennom skadedata er blitt et viktig tema. Det vi har fått til i Norge av utveksling mellom skadeforsikringsnæringen og kommunene er ett god eksempel på hvordan man kan få til dette.   

Helhetlig tilnærming

Finans Norge har lenge hatt et budskap som handler om at skal man klare å møte de enormt vidtspennende utfordringene verden og enkeltland vil møte gjennom klimaendringene må myndighetene samarbeide på tvers av sektorer og på tvers av FNs globale avtaler. De må i tillegg inkludere private aktører så strategier og tiltak baseres på en helhetlig og samfunnsøkonomisk tilnærming.

Dette er i ferd med å skje. Denne konferansen tjener som en plattform og møteplass for regjeringer, private aktører, NGOs og akademia. Her deles erfaringer og det lages forpliktende anbefalinger på tvers av de globale avtalene. Plattformen setter retning og fart i gjennomføringen og vil, foruten for Sendai-rammeverket, ha betydning for:

  • Parisavtalen og EUs arbeid med taxonomien
  • Bærekraftsmålene 2030 hvor mange av målene er sammenfallende med Sendai
  • FNs klimatoppmøte høsten 2019

Temaene i fokus er økt behov for nasjonal og lokal gjennomføringsvilje- og evne, bedre forståelse for risiko gjennom klimadata, og investering fra privat og offentlig i mer robust og bærekraftig infrastruktur.

Starter samarbeid med Frankrike

Konferansen ledet også til at Norge vil starte et samarbeid mellom norsk og fransk forsikring for å starte å utveksle erfaringer om forebyggingstiltak knyttet til naturhendelser.