«Boosting Europe»: Program for sterkere vekst og et mer bærekraftig Europa

Gå til hovedinnhold
Publisert:

«Boosting Europe»: Program for sterkere vekst og et mer bærekraftig Europa

På vegne av 32 nasjonale bankforeninger som til sammen representerer 3500 banker, store og små i hele Europa, har den europeiske bankforeningen lagt frem 17 konkrete anbefalinger til relevante myndigheter for et mer vekst- og bærekraftig Europa de neste fem årene.

Rapportens forside. Foto.

I Europa må vi legge til rette for økonomisk vekst og politik samling. Det må finnes muligheter for å faktisk kunne konkurrere med USA og Asia om digital verdiskaping. Den europeiske bankforeningen (EBF) foreslår samlende grep for å oppnå dette. Uten et samlet og koordinert Europa, vil vi oppleve mer proteksjonisme og derfor økonomier med lavere vekst til skade for innbyggerne er analysen til EBF.

Derfor har en samlet finansnæring i Europa sluttet seg til 17 konkrete anbefalinger til europeiske myndigheter innenfor fire ulike temaområder.

Banker som ansvarlige partnere til næringsliv og forbrukere

 • Mål om bærekraft, sosiale forhold og vekst må ses i sammenheng
 • Nye drivere for vekst i bærekraftige investeringer må på plass
 • Finansielle ferdigheter må promoteres for alle
 • Mer kraft må legges i kampen mot finansiell kriminalitet

Bygge et ekte digitalt indre marked

 • EUs konkurransekraft og forbrukerbeskyttelse i den digitale økonomien bør være høyeste prioritet
 • Legge til grunn en helhetlig tanke om den digitale økonomien. Tilgang til og deling av data, kan ikke bare være et tema innen finans
 • Gjennomføre en full gjennomgang av dagens reguleringer for å sjekke om de er tilpasset en digital verden og er teknologinøytrale
 • Støtte opp under samarbeidet mellom etablert finans og fintech for å utnytte potensialet i for eksempel kunstig intelligens
 • Utvikle og oppgradere cybersikkerhetsstandarder i EU
 • Gjennomføre tiltak for å bøte på de negative sosiale sidene av digitaliseringen. Både for å sikre at kunder har tilstrekkelig kunnskap og oppmerksomhet om cybertrusler, og sørge for at arbeidstagerne har kompetanse tilpasset en ny digital verden.

Øke bankenes mulighet til å understøtte verdiskapning i EU

 • Nye kapitalkrav (Basel 4) må implementeres uten at man øker kapitalkravene uproporsjonalt. En profitabel og stabil banksektor er nødvendig for Europas globale konkurransekraft
 • Fjerne eksisterende hindringer for sirkulasjon av kapital og likviditet, samt restarte Capital Markets Union prosjektet
 • Bevare et diversifisert banklandskap
 • Fornuftige krav til balansen mellom skatt og regeletterlevelse for skatt

Arbeide for et stabilt og effektivt regelverk

 • Gjennomgå dagens omfangsrike regulering grundig for å fjerne eventuelle uønskede konsekvenser av det
 • Utvide analysen til også å vurdere om det finnes ulike konkurranseregler for banker og ikke-banker i det finansielle markedet
 • Fjerne forhold man finner i analysene før man foreslår ny regulering

Styret i EBF trekker særlig frem tre forhold det mener er viktig i fortsettelsen.

 1. Bankene er fullt forpliktet til å støtte ytterligere europeisk integrasjon, spesielt i EUs marked for finansielle tjenester.
 2. Kampen mot hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet.
 3. Viktigheten av en grundig konsekvensanalyse av det meget omfattende reguleringsregimé av finansnæringen slik at man kan fjerne utilsiktede virkninger som ikke understøtter en nødvendig bærekraftig og sosial verdiskapning i Europa.